Nie było w ostatnich latach równie gorąco dyskutowanych i kontrowersyjnych nowelizacji niż te wprowadzające m.in. opodatkowanie spółek komandytowych, nowe obowiązki spółek nieruchomościowych, obowiązek przygotowania strategii podatkowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123) oraz estoński CIT (Dz.U. z 2020 r. poz. 2122).

Spółki komandytowe dołączą w tym roku do grona podatników CIT. Jest to największa zmiana systemowa w ostatnich latach – tym bardziej że dotyczy drugiej najczęściej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej formy spółki. Według nowych zasad zarówno dochód na poziomie spółki, jak i zysk wypłacany do wspólnika będą opodatkowane odrębnie. Spółka komandytowa utraci zatem istotną zaletę, jaką było jednopoziomowe opodatkowanie. Do analizy pozostają zarówno dalsze plany co do kontynuowania działalności gospodarczej w tej formie, jak i potencjalne alternatywy.
Kolejna ważna zmiana to obowiązki spółek nieruchomościowych. Spółki takie będą musiały ujawnić swoją strukturę udziałową oraz będą płatnikami podatku od zbycia swoich udziałów i akcji.
Wiele kontrowersji i problemów będą także budzić nowe przepisy ograniczające możliwość rozpoznania strat przez podmiot przejmujący lub nabywający przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część. Niestety brak jest w tym zakresie przepisów przejściowych, co powoduje, że regulacje te będą dotyczyć również strat powstałych przed wejściem w życie nowelizacji.
Estoński CIT to największa zachęta na przyszły rok, lecz trudno ocenić ten program na ten moment inaczej niż jako pilotażowy. Do systemu tego mogą przystąpić wyłącznie spółki z o.o. i spółki akcyjne, o ile ich wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, a one same nie posiadają udziałów w innych spółkach. Konieczne będą także do spełnienia warunki inwestycji w środki trwałe i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia. O tym, czy program ten będzie cieszył się zainteresowaniem, przesądzą najbliższe miesiące. Największą zaletą systemu estońskiego CIT jest brak bieżącego opodatkowania podatkiem dochodowym w wysokości 19 proc. – jest on należny dopiero w momencie wypłaty zysków ze spółki (lub innych kwalifikowanych zdarzeń).
Bardzo ważną zmianą jest także wprowadzenie po raz pierwszy do polskiego prawa podatkowego obowiązku publikacji tzw. informacji o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek ten będzie dotyczył największych podatników – o przychodach powyżej 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych. I będzie po raz pierwszy do wykonania już w bieżącym roku – za 2020 r. Przygotowania do publikacji informacji warto zacząć odpowiednio wcześniej, aby przygotować formalny dokument opisujący strategię oraz stosowane procedury, który następnie będzie podstawą do wykonania obowiązku sprawozdawczego.
Dodano także nowe obowiązki z zakresu cen transferowych – konieczność identyfikacji kontrahentów posiadających siedzibę w rajach podatkowych, a także tych transakcji, w których beneficjentem (czyli podmiotem znajdującym się na dalszym poziomie struktury) jest taki podmiot.