Reklama
Wszystkie trzy sprawy dotyczyły jednej spółki. Funkcjonariusze urzędu celno-skarbowego przeprowadzili w niej kontrolę i ustalili, że przez kilka lat trwał w niej proceder polegający na zlewaniu paliwa ze zbiorników firmowych samochodów ciężarowych do zbiornika znajdującego się w miejscu siedziby firmy.
Samochody tankowały paliwo w krajach unijnych lub spoza UE (Białoruś, Rosja). Było ono zwolnione w Polsce z akcyzy, opłaty paliwowej oraz – przy przywozie spoza UE – z należności celnych. Następnie zlewano paliwo do zbiornika w firmie.
W sumie chodziło o kilka tysięcy litrów. Organy celno-skarbowe uznały, że firma musi zapłacić akcyzę i opłatę paliwową, a od paliwa wwożonego spoza UE – również cło.
Firma się z tym nie zgadzała. Zapewniała, że zlewała paliwo tylko po to, by sprawdzić jego ilość, po czym z powrotem wracało ono do tego samego zbiornika samochodu, w którym zostało przywiezione. W tym samym pojeździe było ono następnie wykorzystane, nie zostało zbyte ani odpłatnie, ani nieodpłatnie.
We wszystkich trzech sprawach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał postępowanie organów celno-skarbowych za prawidłowe. Wskazał, że choć podstawą prawną zwolnienia z akcyzy, opłaty paliwowej i ceł są różne przepisy, to warunki zwolnienia z tych danin są takie same. Sprowadzają się do tego, że podatnik nie może usuwać paliwa ze zbiornika pojazdu, z wyjątkiem koniecznych napraw samochodu, do którego zatankowano paliwo za granicą. Tak wynika zarówno z ustawy o podatku akcyzowym, jak i z ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2268 ze zm.), a także z rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz. UE L 324 z 10 grudnia 2009 r.).
Zdaniem WSA spółka naruszyła te warunki, bo usunięcie paliwa z baku nie było uzasadnione naprawą pojazdu. Wyroki są nieprawomocne.

orzecznictwo

Wyroki WSA w Białymstoku z 9 grudnia 2020 r., sygn. akt I SA/Bk 677/20, I SA/Bk 701/20 i I SA/Bk 756/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia