Trzeba będzie szczegółowo informować o czynnościach restrukturyzacyjnych. Wspólnicy spółek osobowych przekażą więcej informacji o wniesionych wkładach.

Tak wynika z nowelizacji dwóch rozporządzeń ministra finansów w sprawie informacji o cenach transferowych: w zakresie PIT (Dz.U. z 2020 r. poz. 2383) i w zakresie CIT (Dz.U. z 2020 r. poz. 2384).
Zakłada ona zmiany w formularzu TPR, który za 2020 r. trzeba będzie złożyć do końca września br.
– Minęło niespełna pół miesiąca (od 31 grudnia 2020 r.) od złożenia informacji TPR za 2019 r., a już trzeba będzie myśleć o zmianach w niej – komentuje Aleksy Miarkowski, doradca podatkowy i partner w SSW Pragmatic Solutions.
Co do zasady, w informacji o cenach transferowych TPR-C (podatnicy CIT) i TPR-P (podatnicy PIT) trzeba podać nie tylko transakcje „kontrolowane” z innymi firmami powiązanymi, ale też wykorzystane metody badania cen transferowych i najważniejsze wskaźniki finansowe danego przedsiębiorstwa. Dzięki temu skarbówka może nie tylko analizować poszczególne transakcje, lecz także rentowność firmy składającej formularz TPR.
Początkowo wydawało się, że w zaktualizowanej wersji formularza, którą firmy złożą za 2020 r., znajdą się przede wszystkim ułatwienia opracowane w ramach prac Forum Cen Transferowych. Mowa była m.in. o możliwości dokładnego opisania przedmiotu transakcji kontrolowanej (a nie tylko jej kategorii), ujednoliceniu jednostek pieniężnych, uproszczeniu przy podawaniu kwoty zadłużenia w przypadku pożyczek.
Z nowelizacji rozporządzeń wynika jednak, że oprócz ułatwień będą też nowe wymogi. Przede wszystkim trzeba będzie podać więcej informacji o spółkach niebędących osobą prawną (np. komandytowych, jawnych), umowach wspólnego przedsięwzięcia i umowach o podobnym charakterze.
Zdaniem Aleksego Miarkowskiego nowe informacje mogą posłużyć skarbówce do weryfikacji zasad podziału zysku np. w spółkach komandytowych. Podatnicy będą bowiem raportować m.in.:
■ rodzaj swojego udziału (w tym jego wartość procentową) wynikającego z umowy;
■ łączną wartość (w tysiącach złotych) wkładów wniesionych (uwzględniając także wartość wkładów zwróconych) przez wspólnika i przez wszystkich wspólników na koniec 2020 r.
Trzeba też będzie szczegółowo poinformować o czynnościach restrukturyzacyjnych.
– Treść zmienionego formularza potwierdza zwiększone zainteresowanie urzędników skarbowych w tym obszarze. Trzeba będzie podać dane o: połączeniach, podziałach i przejęciach, wymianie udziałów, zmianie profilu funkcjonalnego firmy, transferze wartości niematerialnych i prawnych oraz praw do takich wartości, przeniesieniu pracowników lub grup pracowników pomiędzy podmiotami, leasingu zwrotnym i podobnych transakcjach, zbyciu lub aporcie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części czy przeniesieniu działalności gospodarczej generującej straty – wymienia Aleksy Miarkowski.
Oprócz tego w zaktualizowanym TPR trzeba będzie poinformować zarówno o ubiegłorocznych, jak i tegorocznych reorganizacjach, jeżeli wiązałyby się one z istotną zmianą relacji handlowych lub finansowych, np. o zakończeniu obowiązujących umów lub zmianie ich istotnych warunków, o rozpoczęciu działalności gospodarczej związanej z jej zakończeniem przez inny podmiot powiązany.