Poznaj maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w 2021 roku.

Maksymalne stawki i opłaty lokalne ustalane są przez Ministra Finansów na mocy obwieszczenia publikowanego w Monitorze Polskim. Pełna nazwa aktu to Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. poz. 673).

Stawki, które będą obowiązywać w 2021 r. są wyższe o 3,9 proc. o tych obowiązujących w 2020 r., co ma bezpośredni związek ze wzrostem inflacji w Polsce. W zeszłym roku wskaźnik ten wzrósł o 1,8 proc.

Podatki i opłaty lokalne 2021

Podatek od gruntów w 2021 r. – stawki maksymalne

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m2 powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,28 zł od 1 m2 powierzchni.

Podatek od budynków lub ich części w 2021 r. – stawki maksymalne

 • mieszkalnych0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Podatek od budowli 2021 r.

Stawka maksymalna podatku od nieruchomości wynosi 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od środków transportowych w 2021 r. - stawki maksymalne

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 880,77 zł,
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1469,31 zł,
 • powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton – 1763,16 .
 • Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3364,56 zł
 • Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2056,99 .
 • do 36 ton włącznie – 2600,58 zł,
 • powyżej 36 ton – 3364,56 zł.
 • Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1763,16 zł.
 • do 36 ton włącznie – 2056,99 zł,
 • powyżej 36 ton – 2600,58 zł.
 • mniejszej niż 22 miejsca – 2081,96 zł,
 • równej lub większej niż 22 miejsca – 2632,17 zł.

Opłaty lokalne w 2021 r. – stawki maksymalne

 • Opłata targowa: 823,11 zł dziennie.
 • Opłata miejscowa w miejscowościach, posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach: 2,41 zł dziennie.
 • Opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej: 3,39 zł dziennie.
 • Opłata uzdrowiskowa: 4,66 zł dziennie.
 • Opłata od posiadania psów: 130,30 zł rocznie za jednego psa.
 • Opłata reklamowa: 2,70 zł dziennie,
 • Stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,24 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.