Pokrycie udziałów nowej spółki wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w innym podmiocie powoduje powstanie przychodu z kapitałów pieniężnych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Wyrok dotyczy podatnika, który wraz z innymi osobami fizycznymi planował założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przyszli wspólnicy ustalili, że kapitał zakładowy zostanie pokryty wkładem niepieniężnym w postaci udziałów innej spółki z o.o. Podatnik chciał się upewnić, czy taka transakcja będzie dla niego neutralna podatkowo.
Uważał, że spełnia ona warunki do uznania jej za wymianę udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT i dzięki temu nie spowoduje u niego powstania przychodu do opodatkowania.
Izba skarbowa uznała jednak inaczej. Wskazała, że przepis ten nie ma zastosowania do spółek w organizacji. Użyte w nim pojęcie wymiany udziałów dotyczy sytuacji, w której istnieją co najmniej dwie spółki kapitałowe i jedna z nich dokonuje wymiany udziałów z przynajmniej jednym wspólnikiem drugiej spółki. Warunkiem zwolnienia jest zatem, aby obie spółki posiadały udziały będące przedmiotem wymiany. W rozpatrywanej sprawie tak nie jest i podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia.
Skargę podatnika oddalił również WSA. Wskazał, że, zgodnie z dyrektywą 2009/133/WE analizowane przepisy mają zastosowanie jedynie do spółki z o.o. i spółki akcyjnej, a nie do spółek w organizacji. Skoro w dyrektywie wyodrębniono podmioty, do których odnoszą się przepisy o wymianie udziałów, to nie można regulacji tych stosować do podmiotów w niej niewymienionych. W konsekwencji w rozpatrywanej sprawie wystąpi przychód z kapitałów pieniężnych. Sąd wskazał, że jego wartość powinna zostać ustalona w wysokości nominalnej wartość udziałów objętych w zamian za wkład w postaci udziałów.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA W Poznaniu z 15 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Po 1212/13, I SA/Po 1213/13.

Magdalena Mucha-Prymas, doradca podatkowy, dyrektor w 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.