Połączenie przez przejęcie może być ujmowane w księgach według metody łączenia udziałów. W jakiej wysokości spółka przejmująca powinna wpłacać zaliczki uproszczone za miesiąc, w którym dojdzie do połączenia, i kolejne miesiące roku podatkowego?
Łączenie przez przejęcie oznacza przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na przejmującą za udziały lub akcje, które podmiot przejmujący wydaje wspólnikom tej pierwszej. Spółka przejmująca staje się następcą prawnym spółki przejmowanej i wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki, w tym podatkowe, podmiotu przejętego, który traci podmiotowość prawną. Wynika to z art. 494 par. 1 kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) oraz art. 93 par. 2 pkt 1 w zw. z art. 93 par. 1 ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). W przypadku zaksięgowania przejęcia metodą łączenia udziałów łączące się spółki nie muszą zamykać i otwierać ksiąg rachunkowych. Nie kończą one zatem roku podatkowego, co oznacza brak obowiązku rozliczenia CIT na moment połączenia.
Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.) podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu za rok poprzedzający. Problematyczna jest jednak sytuacja, w której uproszczone zaliczki wpłacała zarówno spółka przejmująca, jak i przejmowana. Może wówczas powstać wątpliwość, czy obowiązek wpłaty zaliczek objęty jest także sukcesją podatkową, a w rezultacie czy spółka przejmująca powinna, począwszy od rozliczenia za miesiąc, w którym doszło do przejęcia, wpłacać zaliczki w wysokości równej sumie dotychczasowych zaliczek wpłacanych przez obie spółki.
Przepisy ustawy o CIT nie przewidują utraty przez podatnika prawa do uzyskanej wcześniej możliwości rozliczania zaliczek uproszczonych ani zmiany ich wysokości w przypadku łączenia z innym podmiotem. W konsekwencji spółka przejmująca powinna wpłacać uproszczone zaliczki w tej samej kwocie do końca roku podatkowego, niezależnie od zdarzeń gospodarczych, jakie w tym okresie wystąpiły. Po przejęciu nie ma więc konieczności sumowania zaliczek.