Osoby fizyczne, które otrzymują darowiznę, muszą zapłacić od niej należny podatek – pod warunkiem, że wartość darowizny przekracza kwotę wolną od podatku.

Otrzymane darowizny nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn pod warunkiem, że wartość otrzymanego majątku nie przekracza kwoty wolnej, która wynosi odpowiednio:

- 9637 złotych – dla osób należących do I grupy podatkowej;
- 7276 złotych – dla osób należących do II grupy podatkowej;
- 4902 złotych – dla osób należących do III grupy podatkowej.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od spadków i darowizn

Reklama

Jeżeli wartość otrzymanej darowizny przekracza kwotę wolną od podatku, podatnik jest zobowiązany do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3). Takie zeznanie musi zostać złożone w ciągu miesiąca – licząc od dnia otrzymania darowizny. Do zeznania SD-3 podatnik musi dołączyć dokumenty, które mają wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

Opodatkowaniu podlega nabycie majątku o wartości ponad kwotę wolną od podatku

Reklama

Termin zapłaty podatku od spadków i darowizn płacony jest w terminie 14 dni od momentu doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego, która ustala wysokość należnego podatku.

Obowiązek złożenia zeznania SD-3 nie występuje o ile:
- wartość darowizny nie przekracza ustawowej kwoty wolnej od podatku (do tego limitu wliczają się wszystkie darowizny od tej samej osoby otrzymane w przeciągu 5 lat),
- umowa darowizny została sporządzona w formie aktu notarialnego.

Druk SD-3
pobierz plik

Obowiązki podatkowe dla najbliższej rodziny

Ustawodawca zwolnił z obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn podatników należących do I grupy podatkowej – a więc najbliższa rodzinę – małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Wszystkie te osoby nie zapłacą podatku od otrzymanej darowizny pod warunkiem, że dopełnią kilku podstawowych obowiązków, do których należy zaliczyć:
- zgłoszenie do urzędu skarbowego otrzymanej darowizny na formularzu SD-Z2 w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia nabycia rzeczy lub praw majątkowych;
- jeżeli darowizna dotyczy środków pieniężnych do właściwego urzędu skarbowego należy złożyć dokumenty, które udokumentują otrzymanie pieniędzy.

Druk SD-Z2
pobierz plik

Z obowiązku składania deklaracji SD-Z2 najbliższa rodzina jest zwolniona w takich samych przypadkach, jak wszyscy inni podatnicy, o czym powyżej.