Od budynków i budowli, których budowa zakończy się w trakcie roku, należy zapłacić podatek dopiero w roku następnym. Dotyczy to także podatnika, który ich nie wybudował, a tylko nabył – potwierdził szczeciński WSA.
Chodziło o dwa nowo wybudowane lokale o wysokim standardzie, które podatnik kupił 14 maja 2013 r. Wcześniej, w marcu, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zezwolił na ich użytkowanie. Podatnik złożył następnie informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1).
Prezydent miasta, po zapoznaniu się z dokumentami, ustalił wysokość podatku od nieruchomości do zapłaty za 2013 r., począwszy od czerwca. Powołał się na art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wynika z niego, że obowiązek podatkowy istnieje od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym powstały okoliczności uzasadniające jego powstanie.
Podatnik odwołał się od tej decyzji. Powołał się na art. 6 ust. 2 ustawy, z którego wynika, że od nowo wybudowanych budowli, budynków lub ich części należy płacić daninę dopiero od 1 stycznia roku następującego po tym, w którym zakończono ich budowę bądź rozpoczęto użytkowanie przed ostatecznym wykończeniem. Samorządowe kolegium odwoławcze uznało jednak, że przepis, na który powołuje się podatnik, ma zastosowanie tylko wobec nowych nieruchomości, które podatnik sam wybudował.
Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który stanął po stronie podatnika i uchylił decyzję SKO. Uznał, że z wakacji podatkowych, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, może skorzystać nie tylko ten, kto prowadził inwestycję, lecz także ten, kto nabył gotowy, nowo wybudowany obiekt. Wojewódzki Sąd Administracyjny przypomniał, że w tym zakresie istnieje już ukształtowana linia orzecznicza. Wskazał na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 marca 2010 r. (sygn. akt II FSK 1766/08) oraz wiele orzeczeń sądów wojewódzkich.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Szczecinie z 27 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 1222/13.