Nie trzeba płacić podatku w części przypadającej na współwłaściciela nieruchomości, jeśli ten jest zwolniony z podatku – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Wyrok dotyczy spółki posiadającej nieruchomość na współwłasność z zakładem pracy chronionej (ZPChr). Dostała ona od gminy wezwanie do zapłaty podatku od nieruchomości także w części przypadającej na ZPChr, choć ten był ustawowo zwolniony z podatku. Gmina powołała się na przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mówiące o solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli (art. 3 ust. 4).
Spółka była przekonana, że nie musi płacić podatku w części przypadającej na ZPChr, bo skoro jego zobowiązanie zostało ustawowo zniesione, to nie może ono zostać przeniesione na spółkę. W tym wypadku zatem nie dotyczy jej zasada solidarnej odpowiedzialności.