Nie trzeba płacić podatku w części przypadającej na współwłaściciela nieruchomości, jeśli ten jest zwolniony z podatku – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Wyrok dotyczy spółki posiadającej nieruchomość na współwłasność z zakładem pracy chronionej (ZPChr). Dostała ona od gminy wezwanie do zapłaty podatku od nieruchomości także w części przypadającej na ZPChr, choć ten był ustawowo zwolniony z podatku. Gmina powołała się na przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mówiące o solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli (art. 3 ust. 4).
Spółka była przekonana, że nie musi płacić podatku w części przypadającej na ZPChr, bo skoro jego zobowiązanie zostało ustawowo zniesione, to nie może ono zostać przeniesione na spółkę. W tym wypadku zatem nie dotyczy jej zasada solidarnej odpowiedzialności.
Prezydent miasta nie zgodził się ze spółką. Stwierdził, że skoro spółka nie spełnia warunków do zastosowania zwolnienia, to powinna zadeklarować do opodatkowania całą nieruchomość wspólną. Tym samym będzie zobowiązana do podatku od całej nieruchomości.
Sprawa trafiła do WSA w Rzeszowie, który potwierdził stanowisko prezydenta miasta. Przypomniał, że podatek od nieruchomości jest podatkiem majątkowym z tytułu samego posiadania gruntu, budynku czy budowli. O opodatkowaniu nieruchomości decyduje zatem jej charakter, właściwości i sposób wykorzystania, a nie przymioty osobiste podatnika. Jeśli jeden ze współwłaścicieli jest zwolniony z podatku, to sytuacja pozostałych współwłaścicieli się nie zmienia. Nadal są oni solidarnie odpowiedzialni za całość podatku obciążającego wspólną nieruchomość. Przedmiotem opodatkowania jest bowiem nieruchomość.
Ostatecznie spór rozstrzygnął – na korzyść spółki – NSA. Stwierdził, że gdy jeden ze współwłaścicieli korzysta ze zwolnienia, to wartość podatku od całej nieruchomości należy pomniejszyć proporcjonalnie o przypadającą na tego właściciela kwotę podatku. Pozostali współwłaściciele będą więc ponosić odpowiedzialność solidarną tylko w zakresie tak wyliczonego podatku.
Podobnie NSA orzekł 27 czerwca 2013 r. (sygn. akt II FSK 2096/11). Wtedy jednym ze współwłaścicieli nieruchomości była szkoła wyższa, również zwolniona z podatku.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 5 marca 2014 r., sygn. akt. II FSK 748/12.

Dominika Żurawska, doradca podatkowy w 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.