Pieniądze ze sprzedaży nieruchomości nieujętej w ewidencji środków trwałych nie są przychodem z działalności gospodarczej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Wyrok oznacza, że podatnicy mogą sprzedać nieruchomość bez podatku już po pięciu latach od końca roku, w którym ją nabyli. Gdyby NSA orzekł inaczej, musieliby najpierw wycofać nieruchomość z firmy, a następnie odczekać sześć lat do sprzedaży, żeby uniknąć podatku (zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT).

NSA nawiązał do uchwały z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13), w której sędziowie orzekli, że przychodem z działalności gospodarczej nie jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, jeśli nie były one ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Rozpatrywana w czwartek sprawa dotyczyła podatniczki, która sprzedała grunt obciążony prawem użytkowania wieczystego wraz ze znajdującym się tam magazynem. Nieruchomość nie była wpisana do ewidencji środków trwałych. Z tego powodu właścicielka twierdziła, że zysk ze sprzedaży nie jest przychodem z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT.

Ze stanowiskiem tym nie zgodził się dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Stwierdził, że istotne jest wykorzystywanie nieruchomości w działalności gospodarczej, a nie ujęcie jej w ewidencji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał to stanowisko za błędne. Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjna dyrektora poznańskiej izby.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 912/12.