Senat chce rozszerzyć zwolnienia podatkowe dla odszkodowań otrzymywanych przez pracowników. W tym celu przygotował projekt zmian w ustawie o PIT.
Chodzi o dostosowanie przepisów do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 29 marca 2013 r. (sygn. akt S 2/13). Trybunał wskazał w nim lukę w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Obecnie przepis ten zwalnia z daniny tylko odszkodowania dla pracowników zasądzone na podstawie ustaw lub rozporządzeń.
Według TK takim samym zwolnieniem powinny być objęte odszkodowania i zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają z postanowień układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów, o których mowa w kodeksie pracy.
Podobny projekt, jak senacki, przygotowało Ministerstwo Finansów. Oba przewidują, że zwolnienie objęłoby dochody uzyskane już od początku 2014 r., z tym że ministerialny dokument nie został jeszcze przyjęty przez rząd, a senacki czeka już na rozpatrzenie przez parlament.
Co ważne, po zmianach nadal obowiązywałby katalog odpraw i odszkodowań wyłączonych z preferencji. Przykładowo nadal nie byłyby zwolnione z PIT kwoty wypłacane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji.