Gmina ma prawo odjąć cały podatek zawarty w cenie materiałów i usług poniesionych na unowocześnienie targowiska, mimo że prowadzi zarówno działalność opodatkowaną (odpłatne udostępnianie miejsc do handlu), jak i zwolnioną (pobór opłat targowych). Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Spór toczył się o art. 86 ust. 7b ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm). Mówi on, że gdy nakłady są ponoszone na nabycie oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, jak i do celów innych, których nie da się w całości przypisać tej działalności, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności. Postępuje się tak, gdy:
podatnik ponosi nakłady na nabycie lub wytworzenie nieruchomości stanowiącej jego majątek;