O dobrodziejstwie zmiany roku podatkowego mogli przekonać się ostatnio podatnicy, którzy chcieli przedłużyć okres czerpania korzyści z braku opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem dochodowym. Można było ustalić dla takiej spółki rok obrotowy, a tym samym i podatkowy trwający nawet do 30 listopada 2015 r.

Ale na tym korzyści ze zmiany roku podatkowego się nie kończą. Ciągle może się ona opłacać na przykład spółce ponoszącej straty podatkowe, która nie ma dochodu do ich rozliczenia lub gdy kończy się okres, w którym może je rozliczyć. Pozwala bowiem przedłużyć trwający generalnie pięć lat podatkowych okres odliczania strat podatkowych z lat poprzednich. Przypomnijmy, że za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca nowo przyjętego roku podatkowego, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy ani dłuższy niż 23 miesiące.

Okres przedawnienia, w którym jest możliwe odliczanie strat podatkowych z lat ubiegłych lub korekta zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, może wydłużyć również przystąpienie do podatkowej grupy kapitałowej, nawet jeśli miałaby ona ulec rozwiązaniu. Dla poszczególnych spółek tworzących taką grupę dzień poprzedzający początek roku podatkowego grupy jest bowiem dniem kończącym rok podatkowy tych spółek. Z kolei dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy podatkowej grupy kapitałowej lub w którym grupa utraciła status takiej grupy, wyznacza dzień rozpoczynający rok podatkowy tych spółek. Słowem, bieg okresu przedawnienia zobowiązania dla podatnika będącego uczestnikiem podatkowej grupy kapitałowej ulega zawieszeniu na czas trwania grupy.

Wydłużenie pierwszego roku po zmianie może być opłacalne również przy przejściu na system zaliczek uproszczonych, szczególnie gdy prognozowane na przyszłość dochody (zaliczki) będą wyższe od obecnych.

Wybór innego roku podatkowego niż kalendarzowy może być również podyktowany ujednoliceniem okresów sprawozdawczych w grupie, np. gdy udziałowiec spółki ma już inny rok podatkowy. Może to wpłynąć na odciążenie zespołu księgowego i bardziej równomierne rozłożenie pracy.

Zmiana roku podatkowego może przynieść także inne korzyści, jednak za każdym razem wymaga to ostrożności, dokładnej weryfikacji i prawidłowej implementacji.

Niezbędne kroki
Dla zmiany roku podatkowego potrzebne jest:
● odpowiednia zmiana w statucie, umowie spółki albo w innym dokumencie regulującym zasady ustrojowe podatnika,
● zawiadomienie o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Joanna Prokurat zespół doradztwa podatkowego kancelarii Wardyński i Wspólnicy