Chodziło o studentkę, która została zwolniona przez dziekana publicznej uczelni z opłaty 20 tys. zł czesnego. Taka pomoc zgodna była z uchwałą uczelnianego senatu, jak też art. 99 ust. 3 prawa o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Kobieta nie posiadała żadnych dochodów i pozostawała na utrzymaniu matki, która także nie była w stanie pomóc jej w ewentualnej opłacie podatku. Studentka zapytała izbę skarbową, czy w związku z pomocą przyznaną przez uczelnię będzie musiała zapłacić PIT od przychodu z tzw. nieodpłatnych świadczeń. Sama uważała, że nie. Powołała się na art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o PIT (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Przepis ten zwalnia od podatku pomoc materialną dla uczniów, studentów, doktorantów przyznaną m.in. ze środków własnych uczelni zgodnie z ustawami o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz przepisami prawa o szkolnictwie wyższym. Izba skarbowa zgodziła się ze studentką. Izba przyznała, że dziekan publicznej uczelni może zgodnie z uchwałą senatu zwolnić studentów w złej sytuacji materialnej z opłat czesnego. W takiej sytuacji będą oni też wolni od PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o PIT – potwierdziła izba.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 lutego 2014 r. nr ITPB2/415-1065/13/KK