Umowa spółki kapitałowej może określać, że wspólnik, zamiast wnosić wkład, będzie bez wynagrodzenia wykonywał na jej rzecz konkretne usługi, np. prowadził szkolenia, sporządzał opinie, doradzał. Powstaje pytanie, czy w takim wypadku spółka uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń.

Organy podatkowe twierdzą, że tak. Argumentują, że w takiej sytuacji wspólnik nie otrzymuje od spółki żadnego świadczenia wzajemnego. Nie jest nim prawo wspólnika do zysku, bo przysługuje mu ono nie w związku ze świadczeniem na rzecz spółki określonych usług, ale w związku z wykonywaniem elementarnych obowiązków związanych z uczestnictwem w spółce.

Takie stanowisko sprzeciwia się jednak regulacjom kodeksu spółek handlowych. Przez umowę spółki wspólnicy/akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa/statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Inną formą współdziałania może być np. świadczenie usług przez wspólnika.

Świadczenie przez wspólnika usług służy również osiągnięciu wspólnego celu i będzie wynagradzane przez spółkę udziałem w zysku. A zatem należy je traktować podobnie jak wniesienie wkładu. W konsekwencji spółka nie uzyska w takiej sytuacji przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Potwierdził to WSA w Warszawie.

Wyrok nie jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 31 stycznia 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 1083/13.

Dominika Żurawska, doradca podatkowy w 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.