Wspólnik, który występując ze spółki osobowej, otrzyma od niej udziały w innym przedsiębiorstwie, a następnie sprzeda je, może odliczyć kwotę poniesioną wcześniej przez spółkę na nabycie tych udziałów. Potwierdził to Wojewódzki Sad Administracyjny w Łodzi.
Przeszkodą do zaliczenia takich wydatków do kosztów nie jest to, iż poniosła je spółka, a nie bezpośrednio sam wspólnik.
Wyrok dotyczy podatnika, który planuje wystąpienie ze spółki jawnej. Jako wynagrodzenie miałby otrzymać udziały w spółce z o.o., nabyte wcześniej lub objęte w zamian za wkład niepieniężny przez spółkę jawną. Podatnik chciałby następnie je sprzedać. Spytał więc izbę skarbową, jak w takiej sytuacji ma obliczyć koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży.
Podatnik był przekonany, że może uwzględnić wydatki poniesione wcześniej przez spółkę jawną na nabycie lub objęcie tych udziałów. Spółka jawna nie ujęła ich do tej pory w kosztach, ponieważ mogłaby to zrobić dopiero przy sprzedaży udziałów. Skoro jednak sama nie będzie ich sprzedawała (sprzeda je wspólnik), to nigdy nie powstanie u niej koszt. Podatnik uważał, że w takiej sytuacji powinien kontynuować po spółce jawnej zasady ustalania kosztów. Słowem, wydatek na nabycie lub objęcie udziałów, który nie był kosztem uzyskania przychodu w spółce jawnej, powinien być kosztem dla wspólnika, który otrzyma te udziały, występując ze spółki. W przeciwnym razie wydatki na nabycie i objęcie udziałów nigdy i u nikogo nie mogłyby być zaliczone do kosztów: ani u spółki (bo sama by ich nie sprzedała), ani u wspólnika (bo nie poniósł wydatków na ich nabycie). To z kolei doprowadziłoby do opodatkowania całego przychodu ze zbycia udziałów, bez uwzględnienia kosztów.
Izba skarbowa nie zgodziła się z podatnikiem. Stwierdziła, że w takiej sytuacji powstanie u podatnika przychód z kapitałów pieniężnych i w ogóle nie należy stosować przepisu, na który powoływał się podatnik (art. 24 ust. 3d ustawy o PIT). Izba uznała, że kosztem będzie wyłącznie wartość wkładu podatnika do spółki jawnej, przy czym wkład ten może być kosztem jedynie w takiej części, jaką będzie stanowiła wartość otrzymanych udziałów do wartości całego majątku uzyskanego w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej.
Sprawa trafiła do WSA w Łodzi, który przyznał rację podatnikowi. Sąd potwierdził, że w razie zbycia udziałów otrzymanych przez podatnika w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej nie powstanie przychód z kapitałów pieniężnych, tylko przychód z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b ustawy). Jednocześnie podatnik może stosować zasady ustalenia dochodu według art. 24 ust. 3d ustawy o PIT.
Analogiczna wykładnia miałaby zastosowanie do sytuacji, w której podatnik wystąpiłby ze spółki z powodu jej likwidacji, o co również podatnik pytał izbę skarbową
Wyrok nie jest prawomocny. Stronom sporu przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 14 lutego 2014 r., sygn. I SA/Łd 1410/13, I SA/Łd 1411/13, I SA/Łd 1412.
Dominika Żurawska, doradca podatkowy w 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.