Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem bezpośrednim, który należy uiścić od przyrostu majątku.

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega:
1. Nabycie własności rzeczy, które znajdują się na terenie Polski lub praw majątkowych, które są wykonywane tytułem:
- dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego;
- darowizny lub poleceń darczyńcy;
- zasiedzenia;
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
- zachowku, o ile nie został on uzyskany w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
- nieodpłatnej: renty użytkowania oraz służebności.


2. Nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

3. Nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Reklama

4. Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatek od spadków i darowizn należy więc zapłacić za wszystkie odziedziczenie oraz nieodpłatne przekazane składniki majątku.

W przypadku obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn, podatnicy, u których wystąpiło powstanie obowiązku podatkowego, muszą zapłacić podatek z uwzględnieniem grupy podatkowej, do której zalicza się podatnik.
W rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:
- małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę oraz teściów – którzy należą do grupy I
- zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych – którzy należą do grupy II
- wszystkich innych podatników – którzy wg ustawy należą do grupy III.Warto pamiętać, że z obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn zwolniona jest najbliższa rodzina.