Zarówno przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączają z przychodów należny podatek od towarów i usług. Nie zezwalają również - co do zasady - na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów podatku naliczonego. Jednocześnie w ustawach tych nie zdefiniowano pojęcia podatek od towarów i usług. Stąd pojawia się wątpliwość, czy sformułowanie podatek od towarów i usług obejmuje podatki będące odpowiednikami polskiego VAT, nakładane przez inne kraje.

W okresie przed 1 maja 2004 r. organy podatkowe, przyjmując zawężającą interpretację tego spornego zapisu, kierowały się zasadą, że zagraniczny podatek należny nie podlega wyłączeniu z przychodu sprzedawcy. Zezwalały jednocześnie na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług podlegających opodatkowaniu VAT za granicą.

Sytuacja uległa zmianie w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (nazywana dalej ustawą o VAT) wprowadziła definicję podatku od wartości dodanej. Jest nim - w myśl tej definicji - podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem polskiego podatku od towarów i usług. Stąd w mojej ocenie, mając na względzie tę definicję, należałoby uznać, że wspomniane przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych odnoszą się wyłącznie do polskiego VAT.

Niemniej jednak organy podatkowe prezentują obecnie stanowisko, zgodnie z którym sformułowanie podatek od towarów i usług zawarte w ustawach o podatkach dochodowych obejmuje również podatek od wartości dodanej w rozumieniu ustawy o VAT, a więc nakładany przez inne kraje członkowskie. Stanowisko takie potwierdziło również Ministerstwo Finansów w piśmie z 2 grudnia 2005 r. (PB3-1725/8213-280/WK/05). Takie podejście, korzystne wprawdzie z punktu widzenia osób osiągających przychody ze sprzedaży podlegającej VAT w innych krajach członkowskich, nie jest jednak zadowalające dla osób dokonujących zakupów w innych krajach członkowskich.

dr Janusz Marciniuk

doradca podatkowy Marciniuk i Wspólnicy

Not. KT