O wydanie interpretacji indywidualnej może ubiegać się każdy zainteresowany: podatnik, płatnik, w tym także osoby, które nie mają miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Polski.

Wszyscy, którzy mają wątpliwości dotyczące zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego, mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej.
Interpretacje indywidualne dotyczące wykładni prawa podatkowego są wydawane w imieniu Ministra Finansów. Dla podatników, którzy wystąpią z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, otrzymana informacja stanowi ochronę, natomiast dla organów podatkowych jest dokumentem wiążącym.

O co można pytać w interpretacjach podatkowych? Właściwie o wszelkie aspekty dotyczące polskiego prawa podatkowego, jak się rozliczać z urzędem skarbowym, jak stosować niejasne przepisy, jak korzystać z ulg podatkowych. Podatnik, który planuje wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej powinien pamiętać, że organ nie ma obowiązku ustosunkowania się do wszystkich przepisów, które są wymienione we wniosku o wydanie interpretacji. Obowiązkiem organu podatkowego jest takie sformułowanie odpowiedzi, aby umożliwiła ona wypełnienie ciążących na podatniku obowiązków podatkowych.

Potrzebny wniosek

W celu uzyskania interpretacji indywidualnej podatnik musi złożyć wniosek ORD-IN o wydanie interpretacji, uiścić opłatę skarbową za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, która wynosi 40 złotych od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku.

Opłatę należy wnieść na konto właściwej Izby Skarbowej, która zajmuje się przyjmowanie wniosków podatników. Organami właściwymi do wydawania interpretacji indywidualnych są:
- Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy – dla województwa: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodnio-pomorskiego;
- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach – dla województwa: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego;
- Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie – dla województwa: mazowieckiego oraz wszystkich wnioskodawców, którzy mają miejsce zamieszkania i siedzibę poza terytorium Polski;
- Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi – dla województwa: lubelskiego, łódzkiego, opolskiego oraz świętokrzyskiego;
- Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu – dla województwa: dolnośląskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego.
Wnioski można składać w odpowiednich Izbach Skarbowych osobiście bądź wysłać je pocztą.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna wydawana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 3 miesiące od dnia przyjęcia wniosku. W przypadku braku niektórych dokumentów i wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków termin wydania interpretacji indywidualnej można się wydłużyć.