Dla inwestora pragnącego rozpocząć działalność gospodarczą na Cyprze pierwszą czynnością powinno być pisemne zwrócenie się do departamentu rejestracji spółek - komórki ministerstwa handlu, przemysłu i turystyki (Departament of Registrar of Companies) ze wstępną propozycją nazwy spółki.
Rejestracja działalności
Po zatwierdzeniu nazwy konieczne będzie rozpoczęcie właściwej procedury rejestracyjnej. W tym celu niezbędne będzie złożenie wniosku rejestracyjnego, sporządzonego na urzędowym formularzu, do wskazanego departamentu rejestracji spółek.
- Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć wymagane dokumenty, takie jak m.in. umowę spółki, dane udziałowców (dane personalne oraz liczbę przypadających udziałów), dane personalne członków zarządu, adres spółki, wysokość kapitału spółki. Minimalny kapitał początkowy to 1 tys. funtów cypryjskich - 1 funt cypryjski (CPF) = ok. 6,4 zł. Spółka musi mieć przynajmniej jednego udziałowca. Co do zasady opłata skarbowa od kapitału wynosi 60 CPF (opłata stała) oraz 0,6 proc. od kwoty kapitału powyżej 1 tys. CPF - wyjaśnia Mateusz Stańczyk, konsultant w Accreo Taxand.
Czas potrzebny na założenie nowej spółki na Cyprze wynosi około jednego miesiąca. Jednak możliwe jest przyspieszenie całej procedury za dodatkową opłatą, aby okres oczekiwania nie przekroczył jednego, dwóch tygodni. W przypadku wyboru procedury przyspieszonej łączne opłaty związane z zarejestrowaniem nowej spółki wynoszą ok. 200 CPF.
- Jeszcze mniej formalności wiąże się z rejestracją oddziału spółki. W pierwszej kolejności należy zgłosić do wspomnianego departamentu adres oddziału, do nazwy spółki dodać Branch Office In Cyprus, a w ciągu miesiąca od zarejestrowania oddziału dostarczyć do departamentu przetłumaczone na język grecki dokumenty: umowę spółki macierzystej, dane personalne dyrektorów/kadry zarządzającej - dodaje Mateusz Stańczyk.
Po sfinalizowaniu tych czynności należy uzyskać z odpowiedniego departamentu ministerstwa finansów numer identyfikacyjny VAT oraz numer ubezpieczenia. Obydwie procedury są proste i trwają jedynie kilka dni.
Osoby fizyczne
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają rezydenci tego kraju od całości osiągniętego przychodu oraz nierezydenci - jedynie od przychodu osiągniętego na Cyprze. Podobnie jak w Polsce, rezydentem podatkowym jest w myśl prawa cypryjskiego osoba, która przebywała na terytorium tego kraju 183 dni (jednakże zasada ta znajduje zastosowanie z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania).
Zgodnie z ustawodawstwem cypryjskim możliwe są zwolnienia od opodatkowania niektórych przychodów, m.in. dochód z odsetek, dochód z dywidend, zyski z przeniesienia własności papierów wartościowych.
- Ponadto prawodawstwo cypryjskie zezwala na odliczenie niektórych wydatków, takich jak np. dotacje na rzecz fundacji dobroczynnych czy związków zawodowych - tłumaczy Piotr Kwaśny, doradca podatkowy, starszy konsultant w firmie Accreo Taxand.
Osoby prawne
Stawka podatku od osób prawnych jest ustalona na Cyprze na poziomie 10 proc. Dodatkowo przewidziana jest podwyższona stawka w wysokości 25 proc. w odniesieniu do publicznych osób prawnych (public corporated bodies).
- Zwolnienia od opodatkowania znajdują zastosowanie w przypadku otrzymanych dywidend i odsetek, z wyjątkiem odsetek, które są związane z inną niż podstawowa działalnością przedsiębiorstwa (te opodatkowane są w 50 proc.). Ponadto zwolnione od opodatkowania są zyski ze sprzedaży papierów wartościowych oraz zyski osiągane przez zagraniczne zakłady spółek (w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowana) - wyjaśnia Piotr Kwaśny.
Zgodnie z ogólną zasadą - od osiągniętego w danym roku przychodu podatnik może odliczyć koszty w wysokości równej wydatkom poniesionym w całości i wyłącznie w związku z uzyskaniem przychodu. Ponadto prawo cypryjskie zezwala na odliczenie m.in. dotacji na rzecz organizacji dobroczynnych, jak również nieściągalnych wierzytelności.
- W przypadku gdyby podatnik w danym roku podatkowym osiągnął stratę podatkową, zachowuje możliwość rozliczenia jej przez nieograniczony okres czasu (dla porównania - w Polsce, okres ten wynosi jedynie pięć lat). Regulacja znajduje zastosowanie w stosunku do strat poniesionych przez podatnika, począwszy od 1997 roku - dodaje Mateusz Stańczyk.
Podatek obronny
Na Cyprze istnieje specyficzny reżim - podatku na rzecz obronności (Special Conribution for Defence). Obciążenie to dotyka jedynie rezydentów Cypru, nierezydenci są z tego obowiązku całkowicie zwolnieni. Reżim ten obejmuje m.in. opodatkowanie stawką od 3 do 15 proc. wszystkich dywidend otrzymywanych przez osoby fizyczne (zarówno od podmiotów zagranicznych, jak i krajowych) i niektórych otrzymywanych przez osoby prawne z tytułu posiadanych udziałów w zagranicznych podmiotach. Dywidendy wypłacane do osób prawnych z tytułu udziałów w zyskach podmiotów cypryjskich nie będą podlegały temu podatkowi.
Jeżeli rezydent cypryjski w ciągu dwóch lat nie wypłaca dywidendy, 70 proc. jego zysków księgowych jest traktowane dla potrzeb podatkowych jako wypłacona dywidenda, a następnie jest to obciążone 15-proc. podatkiem na rzecz obronności. Jest to rozwiązane stosowane jedynie w odniesieniu do zysków osiągniętych, począwszy od 2003 roku i, co istotne, nie znajduje zastosowania do odpowiedniej części dywidendy, która przypada na nierezydentów.
Obszerny zestaw zwolnień podatkowych (dla osiąganych dochodów, włączając w to dochody bierne, takie jak dywidendy i odsetki, czy zysków kapitałowych) jest przewidziany dla specyficznej formy działalności, jaką jest trust.
- Warto jeszcze dodać, że w myśl prawa cypryjskiego 20-proc. podatek od zysków kapitałowych obciąża zysk pochodzący ze sprzedaży nieruchomości ulokowanych na Cyprze oraz ze sprzedaży udziałów w spółkach posiadających takie nieruchomości - przypomina Piotr Kwaśny.
Opodatkowanie VAT
Podatek od towarów i usług na Cyprze jest zharmonizowany z prawem Wspólnoty Europejskiej. Rejestracja podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jako podatnika VAT jest obowiązkowa, w przypadku gdy: wartość obrotów podlegających VAT przekroczy 9 tys. CPF w ciągu poprzedzających 12 miesięcy lub występuje uzasadnione przypuszczenie, że w ciągu rozpoczynających się 30 dni obroty przekroczą 9 tys. CPF.
- Deklaracje VAT podatnicy są zobowiązani składać kwartalnie. Mogą je składać również drogą elektroniczną. Zapłata podatku należnego powinna być dokonana w ciągu 40 dni od zakończenia danego kwartału - wyjaśnia Mateusz Stańczyk.
Stawki VAT na Cyprze kształtują się na poziomie: 0 proc. - m.in. dostawy na rzecz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, eksport, żywność, lekarstwa, międzynarodowy transport lotniczy i morski, 5 proc. - m.in. gaz, woda, książki, gazety, 8 proc. - m.in. usługi noclegowe, 15 proc. - stawka podstawowa. Możliwe też jest zwolnienie z VAT m.in. usług medycznych, usług finansowych oraz dostawy budynków innych niż nowe.
FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Liability Company): prywatna lub publiczna. Spółka prywatna musi posiadać jednego lub dwóch udziałowców, czyli założycieli (maksymalna liczba udziałowców - 50), a spółka publiczna - przynajmniej 7 założycieli (udziały spółki mogą być przedmiotem publicznego obrotu),
  • spółki osobowe (Partnership, Limited Partnership),
  • trust (zarządzanie wyodrębnionymi aktywami w formie oddzielnego funduszu w imieniu ich właściciela).
WAŻNE ADRESY
  • Cypryjskie ministerstwo finansów: www.mof.gov.cy
  • Departament rejestracji spółek: www.mcit.gov.cy
EWA MATYSZEWSKA
Skala podatkowa dla osób fizycznych / DGP