Przedsiębiorcy mogą uniknąć w trakcie roku skomplikowanych obliczeń i co miesiąc uiszczać stałą kwotę podatku.
Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych (płacą PIT według skali 18 proc. lub 32 proc.) albo liniowo (19-proc. PIT), muszą cyklicznie (co miesiąc lub co kwartał) odprowadzać na konto urzędu skarbowego zaliczki na poczet podatku. Podobne zasady rozliczania obowiązują podmioty opodatkowane CIT.
Reklama

Reklama
Co do zasady zaliczki trzeba ustalić na podstawie bieżącego dochodu, który przeważnie każdego miesiąca jest inny. Jednak przepisy przewidują możliwość wpłacania zaliczek w stałej wysokości. Tak zwane zaliczki uproszczone mogą ułatwić przedsiębiorcom rozliczenie podatku dochodowego.
Warunkiem skorzystania z tej formy rozliczenia jest złożenie do 20 lutego zawiadomienia we właściwym urzędzie skarbowym (zaliczki co do zasady wpłaca się do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni). Uproszczona forma wpłat będzie obowiązywała przedsiębiorcę przez cały rok. Zmienić metodę rozliczenia będzie mógł dopiero, gdy złoży oświadczenie o rezygnacji i przejściu na zasady ogólne (czyli rozliczenie miesięczne) albo na rozliczenie kwartalne. Termin na złożenie takiego pisma również upływa 20 lutego.

Uprawnieni podatnicy

Nie każda firma może jednak płacić zaliczki w formie uproszczonej. Możliwość taką mają ci podatnicy, którzy w latach poprzednich wykazali dochód z działalności gospodarczej. Przepisy mówią, że gdy przedsiębiorca w 2014 r. chce skorzystać z metody uproszczonej, to do obliczania zaliczek za właściwy przyjmie dochód wynikający z zeznania złożonego w 2013 roku (za 2012 rok). Jeżeli jednak nie wykazał wtedy dochodu albo nie przekroczył on limitu kwoty wolnej od podatku – 3091 zł, to za właściwe można przyjąć zeznanie złożone w 2012 roku (dochód za 2011 rok). Z kolei gdy w żadnej z tych dwóch deklaracji podatnik nie miał dochodu z działalności gospodarczej przekraczającego kwotę wolną od podatku, to nie może płacić zaliczek w formie uproszczonej.
Tym samym, aby w 2014 r. skorzystać z tej metody rozliczenia, należy już prowadzić działalność gospodarczą. Firmy, które rozpoczęły ją w 2013 r., a tym bardziej w 2014 r., nie mają punktu odniesienia dla obliczenia kwoty zaliczek uproszczonych. Oprócz tego przedsiębiorcy muszą w zeznaniach za 2012 r. lub 2011 r. mieć wykazany dochód. Zanotowanie w obu tych latach straty podatkowej również wyklucza możliwość stosowania zaliczek uproszczonych w 2014 r.

Dla kogo korzystne

Podatnicy muszą pamiętać, że wybierając zaliczki uproszczone, będą musieli stosować tę metodę konsekwentnie przez cały rok. Powinni więc przeanalizować, czy będzie to dla nich opłacalne. Otóż, korzystne to może być dla tych firm, które w latach poprzednich miały niskie dochody, a obecnie spodziewają się większych wpływów ze sprzedaży czy świadczonych usług. Wybierając zaliczki uproszczone, będą mogły płacić co miesiąc niższą daninę. Dzięki temu odsuwają w czasie zapłatę wyższego podatku, aż do momentu rozliczenia rocznego (czyli w przypadku podatników PIT do 30 kwietnia 2015 r., a w przypadku podatników CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do 31 marca 2015 r.). Efektem tego odroczenia jest to, że środki wpływające na bieżąco do kasy firmy będą mogły być przeznaczone np. na inwestycje zamiast na podatki. Taki zabieg może przynieść wymierne korzyści ekonomiczne dla firmy, szczególnie gdy spodziewany dochód w 2014 r. jest dużo wyższy niż ten osiągnięty w latach poprzednich.
Nie dla wszystkich przedsiębiorców uproszczone zaliczki mogą być korzystne. W odwrotnej sytuacji są ci, którzy w 2014 r. spodziewają się mniejszej liczby kontraktów czy zamówień i tym samym niższego dochodu niż w latach poprzednich. W takiej sytuacji korzystniej będzie, jeśli firma, która w poprzednich latach kontynuowała uiszczanie zaliczek w formie uproszczonej, złoży do 20 lutego tego roku oświadczenie o rezygnacji z nich. W przeciwnym przypadku uiszczałaby zaliczki według wyższej kwoty, niż wynikałoby to z kalkulowania ich na bieżąco. Oczywiście, firma mogłaby odzyskać nadpłacone zaliczki, ale dopiero po złożeniu zeznania rocznego (w końcowym rozliczeniu będzie mieć nadpłatę podatku). Do tego czasu dysponowałaby jednak mniejszą kwotą gotówki, co mogłoby utrudnić jej przeprowadzenie inwestycji.
Wysokość zaliczek uproszczonych na 2014 r. obliczana jest na podstawie dochodu wykazanego w zeznaniu PIT-36 lub PIT-36L za 2012 r. albo za 2011 r. (gdy roczny dochód przekroczył 3091 zł)

Wzór zawiadomienia o wyborze zaliczek uproszczonych

(Nie ma urzędowego formularza zawiadomienia. Przykładowe druki można pobrać ze strony urzędu skarbowego, w którym rozlicza się podatnik).

Koszalin, 30 stycznia 2014 r.
Imię i nazwisko podatnika: Jan Kowalski
NIP: 2789882224
Adres zamieszkania: ul. Morska 1 m. 1, 75-800 Koszalin
Nr telefonu kontaktowego: 0 500 500 500
Rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej: usługi marketingowe
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Koszalinie

Zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zawiadamiam, że na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) dla opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2014 r. wybieram uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Jan Kowalski
.....................................................................
podpis podatnika

Początkujący przedsiębiorca może skorzystać z kredytu podatkowego

Osoby, które założyły firmę w 2012 r. lub na początku 2013 r., mogą się ubiegać o ulgę polegającą na czasowym zwolnieniu z odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki kredytowi podatkowemu można odroczyć w czasie obowiązek zapłaty podatku. Aby móc stosować kredyt w 2014 r., należy do 31 stycznia złożyć pisemne oświadczenie w urzędzie skarbowym.

Przedsiębiorca korzystający z kredytu podatkowego nie musi wpłacać zaliczek na PIT w trakcie roku. Dochód osiągnięty w tym okresie powinien wykazać w zeznaniu rocznym, ale podatek zapłaci później. Ma na to pięć lat następujących bezpośrednio po roku, w którym korzystał ze zwolnienia. W każdym z tych pięciu lat deklaruje i opodatkowuje 20 proc. dochodu uzyskanego w roku stosowania preferencji. W ten sposób w okresie pięciu lat rozlicza się z kredytu podatkowego.

Aby skorzystać z tej preferencji, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim mogą się o nią ubiegać tylko przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po raz pierwszy. Chodzi o osoby, które w roku założenia firmy, a także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności, nie prowadziły jej samodzielnie lub jako wspólnicy spółki niebędącej osobą prawną. Firmy nie mogli mieć również ich małżonkowie, o ile istniała w tym czasie między nimi wspólność majątkowa.

Początkującym przedsiębiorcom kredyt podatkowy przysługuje:

● w roku podatkowym następującym bezpośrednio po tym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności, jeżeli w pierwszym roku firma była prowadzona co najmniej przez pełne 10 miesięcy, albo

● dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności, jeżeli nie został spełniony wcześniejszy warunek.

Z preferencji można więc skorzystać w drugim lub trzecim roku prowadzenia działalności.

Trzeba jednak spełnić dodatkowe warunki. Kredyt przysługuje podatnikom, którzy m.in. w okresie poprzedzającym rok korzystania z niego zatrudniali minimum pięć osób (chodzi o pełne etaty) oraz osiągali średni miesięczny przychód z działalności gospodarczej w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 1000 euro (przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez NBP, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności). Wszystkie warunki istotne dla skorzystania z kredytu podatkowego opisane są w art. 44 ust. 7a–7c ustawy o PIT.

1. Czy zaliczki uproszczone można płacić co kwartał
Przedsiębiorca prowadzi firmę usługowo-handlową. Chce skorzystać z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Obecnie rozlicza się z fiskusem kwartalnie. Czy składając oświadczenie do 20 lutego 2014 r., będzie mógł połączyć obie te formy?

Zaliczki kwartalne i uproszczone to dwie odrębne od siebie formy rozliczenia. Uprawnień w opłacaniu zaliczek w formie preferencyjnej (kwartalnej albo uproszczonej) nie można łączyć. Oznacza to, że jeśli podatnik prowadzący indywidualną działalność gospodarczą wybrał wcześniej kwartalny sposób odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, to nie może w tym samym roku opłacać zaliczek w formie uproszczonej. Analogiczna reguła działa w drugą stronę, tzn. gdy podatnik już wcześniej wybrał uproszczoną formę odprowadzania zaliczek, to nie może przestawić okresu ich rozliczenia z miesięcznego na kwartalny.
W takiej sytuacji podatnik, który chce zmienić metodę rozliczenia, musi najpierw zrezygnować z dotychczasowej, składając do 20 lutego pismo w tej sprawie i jednocześnie oświadczając, że będzie w bieżącym roku korzystał z innej formy.

2. Jak się oblicza wysokość comiesięcznych wpłat
Podatnik wykazał w deklaracji za 2012 r. dochód w wysokości 50 tys. zł. W 2014 r. chciałby uiszczać zaliczki w formie uproszczonej. Jak powinien ustalić ich wysokość?

Podstawa obliczania zaliczki uproszczonej płaconej w stałej kwocie każdego miesiąca 2014 r. wynosi 50 tys. zł. Podatek dochodowy od tej kwoty wylicza się w następujący sposób: 18 proc. x 50 000 zł – 556,02 zł = 8443,98 zł. Wysokość miesięcznej zaliczki w 2014 r. wyniesie więc 703,67 zł (8443,98 zł / 12 miesięcy).

3. Czy można odliczyć składki zdrowotne
Czytelnik zdecydował się na uiszczanie zaliczek w formie uproszczonej. Na podstawie zeznania za 2012 r. obliczył już odpowiednią kwotę. Czy będzie mógł pomniejszyć ją o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne – w taki sam sposób, jakby rozliczał zaliczki na zasadach ogólnych?

Zasadą jest, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne jest odliczana od podatku. Podatnik może wiec przy comiesięcznym rozliczeniu zaliczek - również w formie uproszczonej - odejmować poniesiony przez siebie każdego miesiąca koszt takiej składki w wysokości 7,75 proc. podstawy jej wymiaru.

Podstawa prawna
Art. 44 ust. 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 25 ust. 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).