KRZYSZTOF BIERNACKI

ekspert podatkowy, prawnik, Kancelaria Prawa Gospodarczego Koksztys z Wrocławia

Tak

Istnieje możliwość odliczenia potrąconego w Polsce podatku przy rozliczeniu w kraju siedziby rezydencji podatnika, jeżeli podatek potrącony był zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej między Polską a Wielką Brytanią.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, osoba świadcząca usługi posiada certyfikat rezydencji podatkowej uzyskany w Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że powinna być ona traktowana jako rezydent tego państwa. Na mocy Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych zawartej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią w dniu 20 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 250, poz. 1840) osoby mieszkające w Wielkiej Brytanii, które pracują na zamówienie firm polskich i otrzymują za to należności licencyjne, mogą płacić podatek w Polsce, jeżeli strony porozumiały się w tej kwestii. Musi być jednakże spełniony warunek, że wynagrodzenie przekazywane jest na konto osoby bezpośrednio uprawnionej do jego otrzymania. Podatek u źródła został obniżony do 5 proc. należności licencyjnych brutto. Poprzez określenie należności licencyjne w świetle Konwencji uważa się między innymi wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego (włącznie z filmami dla kin oraz filmami lub taśmami transmitowanymi w radiu lub telewizji). Oznacza to, że w opisanej sytuacji zasadne jest pobieranie przez stronę polską - wypłacającą wynagrodzenie - zryczałtowanego podatku w wysokości 5 proc. wartości wypłaconego wynagrodzenia.

Natomiast wątpliwości budzi pobieranie zryczałtowanego podatku w wysokości 20 proc. od wypłacanych zwrotów kosztów podróży. Przede wszystkim należałoby dokonać kwalifikacji tych wydatków. Wskazać należy, iż nie jest odrębnie określonym dochodem zwrot kosztów świadczonych usług. Jeżeli kwoty te będą częścią otrzymywanego wynagrodzenia, wówczas podlegać będzie takiej samej stawce podatku jak otrzymywane należności licencyjne. Natomiast art. 29 ust 1 ustawy o PIT przyjmuje stawkę zryczałtowaną w wysokości 20 proc. lub 10 proc. na wszelkie dochody otrzymywane przez nierezydentów krajowych. Mając na uwadze konieczność stosowania tych przepisów z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z art. 21 Konwencji, inne dochody podlegają opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji podatnika. W takim przypadku niezasadne byłoby pobieranie zryczałtowanego podatku w wysokości 20 proc. od wypłacanych zwrotów kosztów podróży.

Na mocy art. 22 Konwencji, z uwzględnieniem ustawodawstwa Wielkiej Brytanii w zakresie zaliczania na poczet podatku Wielkiej Brytanii podatku zapłaconego poza Wielką Brytanią, podatek polski płacony bezpośrednio lub przez potrącenie na podstawie ustawodawstwa Polski i zgodnie z Konwencją, z tytułu przychodów, dochodów lub należnych zysków ze źródeł położonych w Polsce, będzie zaliczony na poczet podatku w Wielkiej Brytanii obliczonego w stosunku do tych przychodów, dochodów lub należnych zysków, w stosunku do których podatek polski został obliczony. Pozwala to odliczyć podatnikowi potrącony w Polsce podatek przy rozliczeniu w kraju siedziby jego rezydencji, jeżeli potrącony on był zgodnie z Konwencją. W innym przypadku takiej możliwości nie ma.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■ Art. 21-22 konwencji podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz.U. z 2006 r. nr 250, poz. 1840).