Minister finansów zweryfikował swoje stanowisko i wreszcie jednolicie potraktował akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. Wydał nową interpretację ogólną.
Dywidenda dla akcjonariusza SKA – zarówno osoby fizycznej, jak i prawnej – jest jego przychodem z działalności gospodarczej. Za datę uzyskania takiego przychodu uważa się dzień otrzymania wypłaty.
Minister finansów przedstawił takie stanowisko w interpretacji ogólnej z 25 listopada 2013 r. Tym samym tracą aktualność jego wyjaśnienia zawarte w interpretacji ogólnej z 11 maja 2012 r. (nr DD5/033/1/12/KSM/DD-125). Wówczas minister twierdził, że przychód u akcjonariusza powstaje nie z chwilą faktycznej wypłaty dywidendy, lecz podjęcia uchwały o jej wypłacie (z tą chwilą akcjonariusze uzyskują roszczenie o należną dywidendę).
Początek sporu sięga uchwały NSA z 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11), odnoszącej się do akcjonariuszy – osób prawnych. Sąd uznał, że przychód powstaje u nich w dniu otrzymania dywidendy. W praktyce powstała wątpliwość, czy tezy tej uchwały można odnieść również do akcjonariuszy – osób fizycznych. Sądy administracyjne po jej wydaniu uznawały wprawdzie, że jest to przychód z działalności gospodarczej, ale że powstaje on z datą podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy. Ten pogląd przyjął minister finansów, wydając w 2012 r. wspomnianą interpretację ogólną, przy czym odniósł to stanowisko w równym stopniu do osób fizycznych i prawnych (aby ujednolicić skutki podatkowe bez względu na status akcjonariusza SKA).
20 maja 2013 r. NSA wydał jednak kolejną uchwałę (sygn. akt II FPS 6/12) adresowaną do akcjonariuszy – osób fizycznych, w której potwierdził, że (podobnie jak u osób prawnych) przychód powstaje u nich w dniu wypłaty dywidendy.
Minister finansów uwzględniając pogląd NSA zawarty w obu uchwałach, przyjął, że kwota przyznanej przez walne zgromadzenie SKA i wypłaconej akcjonariuszowi – osobie fizycznej bądź osobie prawnej dywidendy stanowi jego przychód z działalności gospodarczej, a za datę jego otrzymania uważa się dzień zapłaty. Otrzymana dywidenda zwiększa zatem wysokość zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym została ona faktycznie przez akcjonariusza otrzymana.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 25 listopada 2013 r., sygn. DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13