Ministerstwo Finansów przyznało, że trzeba niezwłocznie znowelizować zawarte w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) i w ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) zasady ustalania ukrywanych dochodów. Obecnie trwają prace nad odpowiednim projektem.
Takie informacje resort przekazał w odpowiedzi na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich (nr RPO/746952/13/V/620.11 RZ). RPO wskazywał, że wprawdzie Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 18 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 18/09) orzekł o niekonstytucyjności art. 20 ust. 3 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r., ale odniósł się też do stanu obecnego. TK podkreślił, że cały mechanizm opodatkowania dochodów nieujawnionych wymaga poważnych zmian, a obecny art. 20 ust. 3 ustawy o PIT jest obarczony tymi samymi mankamentami, które były powodem stwierdzenia niezgodności z konstytucją jego poprzedniej wersji.
Z kolei ministerstwo podkreśliło, że trybunał tylko „zwrócił uwagę” na problem z obecnie funkcjonującymi przepisami. A to nie może być utożsamiane ze stwierdzeniem ich niekonstytucyjności. Poza tym w polskim systemie prawnym obowiązuje zasada domniemania zgodności przepisów z ustawą zasadniczą, dopóki TK nie stwierdzi, że jest inaczej. Zdaniem resortu oznacza to, że organ podatkowy nie może odmówić zastosowania obowiązującego przepisu tylko z tego względu, że sąd administracyjny skierował już do trybunału pytanie prawne o jego konstytucyjność (WSA w Gorzowie; postanowienie z 3 października 2013 r., sygn. akt I SA/Go 336/13).
Dodatkowo MF podkreśliło, że w sytuacjach, w których wykładnia danego przepisu może prowadzić do różnych wniosków, organ powinien dążyć do stosowania takiej, która najpełniej realizuje zasady konstytucyjne. Wskazówek do stosowania art. 20 ust. 3 ustawy o PIT można poszukiwać w treści uzasadnienia wspomnianego wyroku TK.