W przypadku braku podpisu na podaniu organ podatkowy wzywa do uzupełnienia dokumentu. Jeśli zainteresowany się nie zastosuje, straci szansę na rozpatrzenie sprawy.

Po kontroli i postępowaniu w sprawie VAT naczelnik urzędu skarbowego wydał decyzję, w której określił zobowiązanie podatkowe. Podatnik złożył od niej odwołanie, ale go nie podpisał. Organ wezwał go do uzupełnienia tego braku formalnego w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia. Wezwanie było dwukrotnie awizowane, podatnik go nie odebrał, więc zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn.zm.) przyjmuje się, że zostało doręczone. Gdy minął termin, a podatnik nie uzupełnił podpisu, dyrektor izby skarbowej - jako organ II instancji - pozostawił odwołanie bez rozpatrzenia. Podatnik złożył na to zażalenie, a następnie skargę do sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że organ działał prawidłowo. Zgodnie bowiem z art. 168 par. 3 ordynacji podatkowej każde podanie, w tym odwołanie od decyzji czy postanowienia, musi być podpisane. Z art. 169 par. 1 ordynacji wynika z kolei, że jeśli podanie nie spełnia wymogów określonych w przepisach, to organ wzywa podatnika do usunięcia braków w terminie 7 dni i poucza, że jeśli się do tego nie zastosuje, sprawa nie zostanie rozpatrzona. Gdy tak się stanie, organ wydaje postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia, na które przysługuje zażalenie.

W omawianej sprawie organy podatkowe prawidłowo zastosowały powyższe procedury. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Krakowie z 10 października 2013 r., sygn.akt I SA/Kr 1686/12