Miesięczne świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela zwolnione jest z podatku dochodowego.
Podatnik w 2006 r. miał wypadek w pracy, na skutek którego został inwalidą. Po kilkuletnim procesie sądowym przyznano mu odszkodowanie m.in. w formie miesięcznej renty wypłacanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Zapytał dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, czy takie świadczenie podlega opodatkowaniu, a jeśli tak, to czy PIT powinno potrącać towarzystwo ubezpieczeniowe.
Zdaniem podatnika otrzymywana renta powinna być zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Dyrektor izby skarbowej się z tym nie zgodził i podał inną podstawę prawną zwolnienia.
Wyjaśnił, że zgodnie ze wskazanym przez podatnika przepisem z podatku zwolnione są odszkodowania w postaci renty. Dotyczy to świadczeń otrzymanych – na podstawie prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia – przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.
Natomiast art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT stanowi, że wolne od podatku są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych (z wyjątkami dotyczącymi m.in. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą). W ocenie dyrektora izby podatnikowi przysługuje zwolnienie z PIT właśnie na podstawie tego przepisu.
Organ podatkowy dodatkowo przytoczył art. 15 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 950). Zgodnie z nim zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 października 2013 r., sygn. IPTPB2/415-487/13-6/AK