Uiszczona po sprzedaży gruntu opłata na rzecz gminy nie jest kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tej działki. Tak orzekł NSA.
O interpretację indywidualną wystąpiła kobieta, która kupiła nieruchomość nieobjętą miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Rada gminy uchwaliła go dwa lata później. Jednocześnie ustaliła wysokość opłaty (renty) planistycznej na 15 proc. sumy, o którą wzrosła wartość nieruchomości. Podatniczka spytała ministra finansów, czy rozliczając PIT od sprzedaży tej działki, może obniżyć przychód o wpłaconą na konto gminy opłatę. Uważała, że jeśli renta planistyczna nie została w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) wprost wyłączona z kosztów uzyskania przychodów, to wolno ją odliczyć.
Minister finansów się z tym nie zgodził. Stwierdził, że obowiązek uiszczenia tej opłaty powstaje już po transakcji sprzedaży nieruchomości, więc nie ma związku z przychodem osiągniętym przez podatniczkę.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił tę interpretację. Uznał, że opłata planistyczna ma charakter publicznoprawny i każdy właściciel, sprzedając nieruchomość, ma obowiązek uiścić ją na konto gminy. Tym samym możliwe jest uwzględnienie jej w kosztach, bez względu na to, że obowiązek zapłaty powstaje dopiero po transakcji.
NSA podważył to rozstrzygnięcie. Wskazał, że wydatki, jakie mogą zostać odliczone od przychodu w związku ze sprzedażą nieruchomości, są określone w art. 22 ust. 6c ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem przychód można pomniejszyć o udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia nieruchomości, a także o nakłady zwiększające jej wartość, które zostały poczynione w czasie jej posiadania. Z tego też względu opłata planistyczna, którą uiszcza się po sprzedaży nieruchomości, nie może być kosztem. Wyrok jest prawomocny.
Co to jest opłata planistyczna
● Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty ją zbywa, to wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.
● Opłata ta jest dochodem własnym gminy.
● Wysokość renty planistycznej nie może być wyższa niż 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości.
● Wynika to z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 25 października 2013 r., sygn. akt II FSK 2900/11.