Należny podatek musi uiścić podatnik. Jeśli zrobi to podmiot trzeci, to nie spowoduje to wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.

Skarżąca spółka była właścicielem nieruchomości, którą wydzierżawiła innej firmie. Ta z kolei uiszczała podatek od nieruchomości w imieniu właściciela, a on zwracał należność dzierżawcy. Prezydent miasta uznał, że u skarżącej (właściciela) powstała zaległość w podatku od nieruchomości. Wpłatę jaką później skarżąca – z innego tytułu - przekazała na konto miasta, organ zaliczył na poczet zaległości oraz odsetek od niej.

Spółka nie zgodziła się z tym rozstrzygnięciem. Po pierwsze twierdziła, że zaległość nie powstała, ponieważ inna firma zapłaciła daninę w jej imieniu, a po drugie, w tytule przelewu wskazała precyzyjnie, jakiej należności on dotyczy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało rozstrzygnięcie prezydenta w mocy. Organ odwoławczy wskazał, że bez znaczenia jest to, że podatek od nieruchomości odprowadzał dzierżawca. Powołał się na uchwałę składu siedmiu sędziów NSA (sygn. akt I FPS 8/07), zgodnie z którą wpłata podatku przez inny podmiot niż podatnik nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zgodził się ze stanowiskiem organów podatkowych – prezydenta miasta i SKO. Wskazał, powołując się na powyższą uchwałę NSA, że zapłata podatku przez osobę trzecią (np. inną spółkę) nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Daninę uważa się za zapłaconą, gdy uiści ją podatnik.

- W omawianej sprawie nie doszło więc do zapłaty należnego podatku, bowiem został on uiszczony przez nieuprawniony podmiot i jemu zwrócony – orzekł WSA. W efekcie prezydent miasta prawidłowo uznał, że skarżąca nie zapłaciła daniny, powstała zaległość, a od niej należą się odsetki. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Krakowie z 10 października 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 1267/13