Spór dotyczył VAT od zapłaconej sumy. Ubezpieczyciel twierdził, że takie odszkodowanie nie podlega podatkowi, bo nie jest wynagrodzeniem z tytułu jakiejkolwiek usługi, zaniechania jej świadczenia bądź dostawy towaru. Izba skarbowa była innego zdania.

WSA w Warszawie zgodził się z firmą, ale izba wniosła skargę kasacyjną. Powołała się m.in. na wyrok TSUE z 15 grudnia 1993 r. (sygn. akt C-63/92), który dotyczył sytuacji, gdy to wynajmujący, chcąc odzyskać możliwość dysponowania swoją nieruchomością, zapłacił najemcy, aby zgodził się ją opuścić przed wygaśnięciem umowy. W takiej sytuacji pieniądze podlegały VAT.

NSA postanowił zwrócić się do biura orzecznictwa przy TSUE o przetłumaczenie wyroku. Podkreślił, że interpretacje i wyroki WSA w tej sprawie są rozbieżne i odpowiedź z TSUE może pomóc ujednolicić stanowisko.

Postanowienie NSA z 29 października 2013 r., sygn. akt I FSK 1664/12.