Spółka, która decyduje się przekazać dywidendę w naturze i oddać wspólnikom zamiast pieniędzy rzeczy pochodzące z jej majątku, musi rozliczyć od tego VAT.
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego przy takiej czynności dochodzi do nieodpłatnej dostawy towarów. To wyrok zgodny z poglądem ministra finansów.
Spółka z o.o. zamierza powołać spółkę komandytowo-akcyjną (SKA) i planuje dzielenie się zyskiem z jej akcjonariuszami za pomocą dywidendy w naturze. Uważa, że taka wypłata nie podlega VAT, ponieważ nie wchodzi w zakres jej działalności opodatkowanej. Ponadto nie może mieć charakteru czynności nieodpłatnej, ponieważ o tego typu świadczeniu można mówić tylko wtedy, gdy co do zasady dana usługa jest odpłatna, a jedynie z wyboru wykonującego ją wynagrodzenie nie wchodzi w grę. W przypadku dywidendy taka relacja nie zachodzi.
Minister finansów wydał interpretację, z której wynikało, że firma musi rozliczyć VAT, ponieważ przy wypłacie dywidendy rzeczowej dochodzi do nieodpłatnej dostawy towarów i nieodpłatnego świadczenia usług, a te są opodatkowane zgodnie z art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
WSA w Poznaniu uznał interpretację za prawidłową. Uzasadnił, że zgodnie z powołanymi wyżej przepisami za dostawę towarów uznawane jest również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa. W szczególności jest to przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub np. jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, pod warunkiem że podatnikowi przysługiwało – w całości lub w części – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów. Wskazał również, że pojęcie dostawy jest szersze niż sprzedaży i jest to każde przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
Naczelny Sąd Administracyjny zaakceptował to rozstrzygnięcie, wskazując, że przedmiot dywidendy rzeczowej jest w efekcie wykorzystywany przez akcjonariuszy do ich celów osobistych.
Wyrok jest prawomocny.
Zgodnie z jednolitym stanowiskiem NSA wypłata dywidendy rzeczowej nie jest źródłem przychodu podatkowego po stronie spółki. Minister finansów kwestionuje ten pogląd. Przykładowo uważa, że przekazanie w ramach dywidendy nieruchomości w rzeczywistości jest jej sprzedażą. Przychód z takiej transakcji spółka powinna zatem określić według ceny rynkowej nieruchomości. Resort finansów opracował też nowelizację ustaw o PIT i CIT, z której wprost wynika, że wypłata dywidendy rzeczowej jest źródłem przychodu podatkowego dla przedsiębiorstwa. Projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 23 października 2013 r., sygn. akt I FSK 1503/12.