Jeśli festyn gminny organizuje jednostka samorządu terytorialnego w ramach swoich zadań publicznych, to nie działa jako podatnik VAT - mówi Joanna Wrembel.
Organizacja imprez plenerowych, takich jak dożynki, może być dla samorządów problematyczna. Podczas takich obchodów sprzedawane są różnego rodzaju produkty wytwarzane przez osoby działające na rzecz sołectw, rad przedszkoli, rad szkół, kół gospodyń wiejskich i innych podmiotów działających na rzecz integracji społecznej. Istnieją wątpliwości chociażby co do konieczności opodatkowania tej sprzedaży.
W wielu przypadkach można korzystać ze zwolnienia z podatku. Jest tak przykładowo, gdy dochody z takiej sprzedaży uzyskują osoby prawne, np. stowarzyszenia czy fundacje, których celem statutowym jest m.in. działalność kulturalna, w zakresie dobroczynności, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska czy też wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę. Oczywiście dotyczy to tej części dochodów, która przeznaczona jest na wspomniane cele. Wynika to z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).