Jarosław Gowin przedstawia swój program Przedsiębiorczość-Rodzina-Obywatelskość, w którym można zapoznać się z pomysłami na program rządzenia Polską w latach 2015-2019. Głównym celem programu ma być wypracowanie rozwiązania, które spowoduje, że polskim przedsiębiorcom będzie łatwiej funkcjonować.

Jednym z podstawowych zagadnień, które zdaniem Jarosława Gowina trzeba zmienić, jest zdecydowana poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – bez tej zmiany możliwość rozwoju Polski nie będzie możliwa.

Fundamentem zmian dla polskich przedsiębiorców mają być:
- ochrona praw podatników z jednoczesnym uproszczeniem prawa podatkowego. Ochrona podatników miałaby się oznaczać koniecznością uchwalenia Karty Praw Podatnika oraz urzędu Rzecznika Praw Podatnika;
- wprowadzenie przejrzystych zasad dokonywania kontroli podatkowych, która powinna stać jak najmniej uciążliwa dla polskich przedsiębiorców;
- zapewnienie rzeczywistego stosowania interpretacji podatkowych;
- oraz przyjęcie Kodeksu Podatkowego – który zawierałby w sobie wszystkie podstawowe definicje dotyczące wszystkich rodzajów podatków. W obecnej chwili ilość aktów prawnych i definicji w prawie podatkowym jest tak duża, że skutecznie utrudnia prowadzenie biznesu, a przedsiębiorcy gubią w niejasnych przepisach.Proponowana przez Jarosława Gowina Karta Praw Podatnika ma chronić podatników przed nadużyciami ze strony państwa i aparatu fiskalnego. Zawarte w Karcie Praw Podatnika postanowienia będą zawierały szereg standardów, które zapewnią uczciwe i jasne działania organów państwowych wobec podatników. Najważniejsze zagadnienia, które mają się znaleźć w Karcie Praw Podatnika, to:
- rozsądne vacatio legis – tak żeby wszystkie nowe podatki lub stawki podatków były wprowadzane z takim wyprzedzeniem, żeby podatnicy mogli się do nich przystosować;
- zapewnienie realizacji zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika oraz zasady prawdy obiektywnej tak, by obecna praktyka pomijania lub zbywania argumentacji podnoszonej przez podatnika w postępowaniu była niemożliwa;
- zrozumiałość prawa podatkowego – w ustawach i wszelkich rozporządzeniach Ministra Finansów, która będzie gwarantować zakaz stosowania wyrażeń nieprecyzyjnych;
- udostępnienie informacji z równoległych postępowań – organy podatkowe, włączając do postępowań dowody z innych postępowań, będą musiały udostępniać podatnikom całość informacji z drugiego postępowania;
- wprowadzenie statusu Sprawdzonego Podatnika, aby rzetelni podatnicy uzyskiwali ułatwienia w zakresie zwrotu podatku i obowiązków dokumentacyjnych.
Rzecznik Praw Podatnika

W celu przeciwdziałania nadużyciom organów skarbowych względem podatników, Jarosław Gowin wnioskuje o stworzenie urzędu Rzecznika Praw Podatnika, który będzie mógł aktywnie brać udział w postępowaniach podatkowych, wstrzymać lub uchylać niektóre decyzje urzędów skarbowych do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd.

Kolejnym problem, którego rozwiązanie zapowiada w programie Jarosław Gowin, jest powierzenie wydawania interpretacji podatkowych organowi, który będzie niezależny od Ministra Finansów. Takim organem mogłaby zostać Rada ds. stosowania Prawa Podatkowego, której niezależność byłaby zagwarantowana kadencyjnością jej członków.

Skrócenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego do 3 lat

Zbyt długi termin przedawnienia narusza zasadę pewności, zwiększa koszty prowadzenia biznesu w Polsce (np. koszt due dilligence w przypadku przejęcia lub łączenia przedsiębiorstw). Nie jest on także uzasadniony, co pokazuje praktyka działania organów podatkowych charakteryzująca się przeprowadzaniem kontroli pod koniec 5-letniego okresu przedawnienia. Zjawisko takie zyskało nawet obiegową nazwę „hodowania odsetek” przez organy podatkowe. Skrócenie do 3 lat terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego umożliwi także skrócenie terminu obowiązkowego przechowywania dokumentów (faktur, paragonów), co w przypadku przedsiębiorców dokonujących licznych transakcji na mniejsze kwoty generuje obecnie istotne koszty.

Innym podatkowym postulatem Jarosława Gowina, jest konieczność odejścia od karania podatnika za błędy, które nie powodują uszczuplenia w żaden sposób budżetu państwa oraz rozszerzenie zakresu podatników uprawnionych do rozliczeń uproszczonych za pomocą karty podatkowej, co wiązałoby się z próbą uzyskania dla Polski możliwości ryczałtowego rozliczania VAT przez niektórych podatników przy zastosowaniu mechanizmu analogicznego do karty podatkowej.