Rosnącą popularnością cieszą się usługi kolokacji, czyli lokowania serwerów firmy w specjalnych budynkach poza jej siedzibą. Czy ta usługa świadczona dla podatnika z innego państwa UE jest opodatkowana polskim VAT?
Organy podatkowe stoją na stanowisku, że jest to usługa nierozerwalnie związana z nieruchomością, a w konsekwencji opodatkowana polskim VAT. Powstaje pytanie, czy to właściwe podejście.
Omawiana działalność polega na udostępnianiu przestrzeni w celu zainstalowania serwerów w tzw. szafach kolokacyjnych, zagwarantowaniu ich prawidłowego funkcjonowania poprzez zapewnienie ciągłości dostaw energii, odpowiedniej wilgotności itp. Organy podatkowe i sądy uważają więc, że jest to usługa nierozerwalnie powiązana z wyspecjalizowanym budynkiem. Porównują ją do usługi magazynowania, której głównym celem jest przechowywanie i zabezpieczenie towaru. W przypadku usługi magazynowania konieczne jest dysponowanie nieruchomością, stąd miejsce jej świadczenia określa się jako miejsce położenia magazynu (art. 28e ustawy o VAT; t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Analogicznie usługa kolokacji mogłaby być uznana za ściśle związaną z nieruchomością, w której umieszczono należące do usługobiorcy serwery, i w efekcie podlegałaby opodatkowaniu polskim VAT.
Warto jednak zwrócić uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 27 czerwca 2013 r. (sygn. C-155/12). Wynika z niego, że ustalenie miejsca świadczenia kompleksowej usługi magazynowania według miejsca położenia nieruchomości może nastąpić jedynie, gdy spełnione zostaną łącznie dwa warunki: magazynowanie jest świadczeniem głównym czynności jednolitej, a usługobiorca ma prawo używania całości lub części wyraźnie określonej nieruchomości.
Odnosząc to do usług kolokacji, wydaje się, że w zależności od postanowień umowy możliwe byłoby przyjęcie, że miejscem ich świadczenia nie jest miejsce położenia nieruchomości, np. jeżeli polegają one nie tylko na przechowywaniu sprzętu, lecz także przykładowo na zapewnieniu wsparcia informatycznego. W konsekwencji usługa taka mogłaby nie być opodatkowana polskim VAT.