Czy dopłata do wycieczki emeryta jest zwolniona z PIT

Emerytowani pracownicy szkoły skorzystali z wycieczki pracowniczej sfinansowanej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W cenę tej wycieczki wliczono wyżywienie, zakwaterowanie oraz przejazd. Czy od dofinansowania do wycieczki należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy?

Nie

W myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18. Dopłaty te są zwolnione, jeżeli dokonywane były z funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - w pełnej wysokości niezależnie od wysokości dopłaty. Gdy dopłaty dokonywane były z innych źródeł zwolnienie przysługuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 760 zł. Wszelkie inne dopłaty do różnorodnych form wypoczynku stanowią dla celów podatkowych przychód podlegający opodatkowaniu.

Wolne od podatku dochodowego są również świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

Dofinansowanie wycieczki nie jest jednak świadczeniem rzeczowym, ale usługą. Oznacza to, że otrzymane przez emerytów dofinansowanie do wycieczki stanowi formę świadczeń pieniężnych ponoszonych za emerytów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Od takiego przychodu pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. należności.

Podstawa prawna

■ Art. 9 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 78 oraz art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy jest VAT od pobytu w firmowym ośrodku

Prowadzę działalność przewozową, podlegającą opodatkowaniu VAT oraz działalność socjalną, tworząc zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). W ramach prowadzonej działalności socjalnej świadczę usługi we własnym zakresie, poprzez własny ośrodek wczasowy. Pobyt pracownika we własnym ośrodku wczasowym jest częściowo finansowany z ZFŚS. Czy od takiej czynności trzeba płacić VAT i wystawić fakturę?

Tak

Podstawą opodatkowania VAT jest - z pewnymi nieistotnymi w tym miejscu wyjątkami - obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Oznacza to, że podstawą opodatkowania jest cała wartość świadczenia należnego od nabywcy (pracownika) i nie ma znaczenia, kto nabywa towary lub usługi. Dofinansowanie wypoczynku realizowanego we własnym ośrodku wypoczynkowym samo w sobie nie rodzi obowiązku podatkowego z tytułu VAT. Obowiązek ten powstanie dopiero z chwilą sprzedaży-świadczenia usługi przez ośrodek wypoczynkowy.

Stosownie do treści ustawy o VAT podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. A zatem, wystawiając fakturę podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia podstawy opodatkowania, którą w tym przypadku stanowi kwota odpłatności dokonywanej przez pracownika.

Konstrukcja rozliczenia usługi świadczonej przez ośrodek wypoczynkowy prowadzi w efekcie do świadczenia usługi w części odpłatnej i w części nieodpłatnej. Z kolei skutkiem takiego rozliczenia będzie obowiązek opodatkowania usługi VAT poprzez wystawienie faktury zewnętrznej dla części odpłatnej i faktury wewnętrznej dla części nieodpłatnej.

Podstawa prawna

■ Art. 29 ust. 1 art. 106 ust. 1 ustawy o VAT ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Czy dopłaty dla byłych pracowników są zwolnione z PIT

Czy wypłacone byłym pracownikom świadczenia pieniężne na wypoczynek letni albo wczasy pod gruszą o wartości 1 tys. zł są zwolnione od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Nie

Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Tak brzmiący przepis stanowi, że wolne od podatku (do określonej kwoty) są świadczenia rzeczowe lub ich ekwiwalenty. W opisanym przypadku mamy natomiast do czynienia z wypłatą świadczenia pieniężnego. Nie jest to więc świadczenie, którego wypłata jest zwolniona z podatku. A zatem od dopłaty takiej trzeba pobrać podatek dochodowy.

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy o ukończeniu 18 lat decyduje data urodzin

Jak rozumieć zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określenie młodzieży do lat 18? Czy należy się kierować datą urodzenia, czy tylko rokiem, w którym dziecko ukończyło 18 lat?

Nie

W samej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych trudno znaleźć wskazówki, jak rozumieć wskazany w pytaniu zwrot. Pomocną dla jednoznacznego ustalenia, jak należy rozumieć pojęcie młodzież do lat 18, jest zasada dotycząca określania terminów, w tym wieku osób fizycznych zawarta w treści kodeksu cywilnego. Przepisy tego kodeksu stanowią, że termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

A zatem 18 rok życia osiąga się z początkiem dnia, który swą datą odpowiada dacie urodzenia, np. osoba, która urodziła się 1 stycznia 1990 r., ukończy 18 lat 1 stycznia 2008 r. W konsekwencji świadczenie będzie wolne od podatku dochodowego w stosunku do pracownika, którego dziecko w momencie realizacji świadczenia nie ukończyło 18 lat.n

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■ Art. 112 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Przygotowała KRYSTYNA GÓRCZAK