Sprzedaż udziału w nieruchomości – otrzymanego po podziale majątku spółki osobowej – nie jest zwolniona z podatku. Chyba że spełnione są pewne warunki.

Sprawa, którą zajmował się NSA, dotyczyła interpretacji podatkowej. We wniosku o nią podatniczka napisała, że w chwili wystąpienia ze spółki cywilnej w 2010 r. otrzymała udziały w nieruchomościach. Następnie odsprzedała je tej samej spółce na początku 2011 r. Uważała, że transakcji nie musi rozliczać w PIT. Argumentowała, że nabyte przez nią wcześniej udziały stanowiły spłatę dokonaną na jej rzecz przez pozostałych wspólników. Według niej majątek spółki, który otrzymała, był już wcześniej opodatkowany, dlatego nie ma obowiązku zapłaty podatku w związku ze zbyciem poszczególnych części tego majątku.
Z tym nie zgodził się minister finansów. Stwierdził, że była wspólniczka musi zapłacić podatek w sposób właściwy dla przychodów z działalności gospodarczej. W skardze do sądu podatniczka podkreś- liła, że interpretacja organu zmierza do podwójnego opodatkowania. W jej sprawie powinien mieć zaś zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Według niej wolne od podatku są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej.
WSA oddalił skargę. Przypomniał, że od stycznia 2011 r., zmienił się stan prawny i zwolnienie, na które powołuje się skarżąca, nie ma już zastosowania, ponieważ treść tego przepisu jest już inna. Zwolnienie dotyczy obecnie tylko i wyłącznie wkładów w spółdzielni. Teraz przychód z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki stanowi przychód z działalności gospodarczej. Sąd wyjaśnił, że można uniknąć podatku, jeśli sprzedaż otrzymanych składników majątku zostanie przeprowadzona po upływie 6 lat od dnia likwidacji spółki lub wystąpienia wspólnika i nie będzie efektem wykonywania działalności gospodarczej.
NSA uznał to rozstrzygnięcie za prawidłowe. Według sądu kasacyjnego czym innym jest podział majątku i brak opodatkowania na etapie otrzymania poszczególnych rzeczy i praw, a czym innym ich sprzedaż.
Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 3 września 2013 r. (sygn. II FSK 2933/12). www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia