Zarejestrowany podatnik VAT ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur wystawionych przez sprzedającego. Nie jest to reguła bezwzględna. Niekiedy podstawą odliczenia podatku naliczonego jest dokument celny lub faktura wystawiona przez samego przedsiębiorcę. Ten ostatni przypadek dotyczy sytuacji, gdy podatnik VAT nabywa towary lub usługi od rolnika ryczałtowego, którym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku. Rolnikowi przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych VAT.

Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi przez nabywcę produktów rolnych. Stawka tego zwrotu wynosi 5 proc. kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. W przypadku dalszej sprzedaży takich produktów przedsiębiorca, będący podatnikiem VAT, stosuje stawkę podatku należnego obowiązującą na tego typu czynności, czyli 3 proc. Dodatkowo podatnik VAT powinien wystawić w dwóch egzemplarzach fakturę VAT-RR dokumentującą nabycie produktów, a oryginał faktury przekazać rolnikowi.

Podatnik nabywający produkty i usługi od rolnika może obniżyć podatek należny poprzez uwzględnienie w podatku naliczonym dokonanego zryczałtowanego zwrotu. Prawo to przysługuje, jeśli nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną, zapłata należności za produkty rolne nastąpiła na rachunek bankowy rolnika nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, a w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.

Bogdan ŚwiĄder

bogdan.swiader@infor.pl