Akcjonariusz (jednostka dominująca) przyznał zarządowi jednostki zależnej prawo do opcji menedżerskich. Jednocześnie dla realizacji tej umowy będzie musiał przekazać posiadane akcje spółki zależnej. Jak to rozliczyć w księgach rachunkowych?
W takim przypadku umowę opcji menedżerskich ujmuje w księgach (jako beneficjent świadczenia) jednostka zależna – jako koszt w korespondencji z kapitałem rezerwowym. Wartość (gdy nie da się jej wiarygodnie oszacować) usług menedżerów – odnoszoną w koszty – ustala się np. na podstawie ceny rynkowej akcji (cena razy liczba papierów wartościowych obiecanych menedżerom).
Nie później niż w momencie rozliczenia opcji jednostka zależna musi nabyć akcje własne od akcjonariusza. Należy to zaewidencjonować poprzez ujęcie akcji własnych ze znakiem (–) na kontach określających wartość kapitałów i zobowiązania wobec jednostki dominującej/akcjonariusza.