1 sierpnia 2013 r. w Bratysławie podpisany został protokół zmieniający polsko-słowacką umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1994 r. Jakie nowe rozwiązania przewiduje?
Do istotnych postanowień należy zmiana zasad opodatkowania dywidend. Mają być zwolnione z podatku u źródła, w przypadku gdy ich beneficjentem będzie spółka (inna niż osobowa), która w momencie wypłaty posiada lub będzie posiadać bezpośrednio, przez nieprzerwany 24-miesięczny okres, nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy. W pozostałych przypadkach podatek wyniesie maksymalnie 5 proc. kwoty dywidendy brutto. Taką samą stawką mają być opodatkowane odsetki.
Protokół nie zmienia maksymalnej wysokości podatku u źródła od należności licencyjnych, ale rozszerza ich definicję. Będą nią objęte należności związane z korzystaniem z jakiegokolwiek urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego (m.in. transgraniczne opłaty leasingowe). Wprowadzana jest również klauzula nieruchomościowa.
Istotna zmiana dotyczy jednak metod unikania podwójnego opodatkowania. W przypadku polskich rezydentów protokół przewiduje wyłączenie z progresją – jako zasadę ogólną – oraz zaliczenie zwykłe (proporcjonalne) w stosunku do dochodu z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków kapitałowych, wolnych zawodów oraz wynagrodzeń dyrektorów. Istotnie rozszerza się więc zakres stosowania metody zaliczenia. Protokół przewiduje ponadto tzw. klauzulę switch-over, pozwalającą Polsce na zmianę metody wyłączenia na metodę zaliczenia w tych przypadkach, gdy stosowanie umowy albo przepisów słowackiego prawa wewnętrznego prowadziłoby do zwolnienia danego dochodu od opodatkowania w obu państwach. Nowy protokół rozszerza też klauzulę wymiany informacji.
Teraz oba państwa muszą ratyfikować protokół.