Pełnomocnik wystawił puste faktury w imieniu firmy, ale to ona będzie musiała odprowadzić od nich VAT do urzędu skarbowego. Takie są przepisy.
Skarżąca prowadziła działalność gospodarczą i była czynnym podatnikiem VAT. Ustanowiła pełnomocnika do wystawiania faktur. Po kontroli okazało się, że jedna z faktur była pusta, a więc dokumentowała sprzedaż towaru, którego firma nigdy nie kupiła. Kolejne dwa dokumenty dotyczyły sprzedaży urządzeń, które były środkami trwałymi. Podatniczka nie rozliczyła tych faktur (nie zapłaciła podatku), ponieważ – jak zeznała podczas kontroli – nie wiedziała o nich. Wystawił je pełnomocnik. W ocenie skarżącej przekroczył on zakres udzielonego mu pełnomocnictwa i bez jej wiedzy i zgody sprzedał urządzenia firmowe. Z kolei pełnomocnik zeznał, że powiadomił podatniczkę o fakturach.
Spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy skarżąca musi zapłacić VAT z dokumentów wystawionych przez pełnomocnika, choć o nich nie wiedziała. Zdaniem organów podatkowych tak, bo zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) wystawienie faktury powoduje obowiązek zapłaty podatku.
Fiskusa poparł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Wyjaśnił, że każdą czynność prawną podatnik może wykonać osobiście lub przez pełnomocnika. Ten ostatni działa zawsze w imieniu i na rzecz mocodawcy, a więc czynności podejmowane przez niego w ramach umocowania obciążają podatniczkę. Ponieważ wystawienie faktury rodzi obowiązek zapłaty VAT, przedsiębiorstwo musi go odprowadzić do urzędu. Nie ma przy tym znaczenia, czy wiedziało o dokumentach. Wyrok jest nieprawomocny.
Obowiązki podatników VAT
● Podatnicy mają obowiązek wystawienia faktury stwierdzającej dokonanie sprzedaży towarów lub usług.
● W przypadku wystawienia faktury, w której wykazana jest kwota podatku, trzeba zapłacić daninę.
● Podatnicy mają obowiązek składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.


ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Szczecinie z 24 lipca 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 151/13.