Wielu rodziców już zaczęło myśleć o kupnie szkolnych książek. Do części z nich adresowana jest rządowa pomoc udzielana w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Z finansowego wsparcia korzystają przede wszystkim rodziny o niskich dochodach, wielodzietne oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych.
Wysokość dopłat jest zróżnicowana i może wynosić od 225 zł do 770 zł. Rodzice nie muszą się obawiać obciążeń fiskalnych w związku z przyznaniem takiego dofinansowania.
Katarzyna Gajda, doradca podatkowy w Rödl & Partner, wyjaśnia, że świadczenia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach rządowego programu podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
– Korzystanie ze zwolnienia jest możliwe po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie podatkowej oraz rozporządzeniu regulującym zasady realizacji programu – zaznacza Katarzyna Gajda.

Bez szczegółowych zasad

Zgodnie z ustawą o PIT preferencją podatkową objęte są świadczenia pomocy materialnej m.in. dla uczniów, pochodzące z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, a także ze środków własnych szkół – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty.
– Ustawa o PIT nie zawiera wymogów dotyczących wysokości świadczeń ani nie określa szczegółowo żadnych innych zasad przydzielania pomocy – dodaje Katarzyna Gajda.
W przypadku wsparcia rządowego zasady te reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. poz. 818). Podstawą jego wydania jest art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), co oznacza, że spełnione są wszystkie warunki podatkowego zwolnienia.

Pomoc na wniosek

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (opiekunów prawnych lub rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Należy go złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.
Terminy składania podań ustalają wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwi dla siedziby szkoły. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia o wysokości dochodów, otrzymywaniu świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej czy kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka niepełnosprawnego.

Bez zeznania

Dyrektor szkoły zwraca rodzicom koszt zakupu podręczników po przedłożeniu przez nich dowodu zakupu (faktura VAT), do wysokości wartości pomocy.
Stosowanie zwolnienia z PIT w praktyce oznacza, że otrzymanych świadczeń nie wykazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym. Szkoła zaś nie musi wystawiać żadnych informacji do celów podatkowych.
Na jakie wsparcie można liczyć (przykłady):
● do 225 zł – uczniowie klas I–III szkoły podstawowej
● do 770 zł – uczniowie niepełnosprawni (z wyjątkiem słabowidzących): klas I–III szkoły podstawowej oraz klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
● do 325 zł – uczniowie klasy V szkoły podstawowej
● do 390 zł – uczniowie klasy II zasadniczej szkoły zawodowej
● do 445 zł – uczniowie klasy II liceum ogólnokształcącego i klasy II technikum