• ZMIANA PRAWA Ministerstwo Finansów opublikowało definicję budownictwa społecznego, na którą czekali podatnicy
  • Zostanie wprowadzony nowy limit zwolnienia z VAT, który ma wynosić 50 tys. zł zamiast obecnych 10 tys. euro
  • Zwrot części wydatków przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe będzie obowiązywał bezterminowo
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Po pierwsze, zostanie bezterminowo przedłużona możliwość ubiegania się o częściowy zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Po drugie, wprowadzona zostanie definicja budownictwa społecznego. Po trzecie, bedzie nowy limit zwolnienia z VAT.
Budownictwo społeczne
Przedstawiony przez resort finansów projekt zawiera definicję budownictwa społecznego. Nie odbiega ona od przyjętych już wcześniej założeń rządowych. Definicja, od wielu miesięcy oczekiwana przez podatników, pozwoli od przyszłego roku stosować nadal w budownictwie obniżoną 7­proc. stawkę VAT.
Warto przypomnieć, że z dniem 31 grudnia 2007 r. kończy się okres przejściowy na stosowanie 7-proc. stawki VAT na roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych. Oznacza to, że na wymienione towary i usługi od przyszłego roku musiałby obowiązywać 22-proc. VAT.
W celu zminimalizowania negatywnych skutków zwiększenia tej stawki, zaproponowano wprowadzenie definicji budownictwa społecznego, dla którego nadal będzie obowiązywała stawka 7 proc. W ramach tej definicji przyjęto, że budownictwo społeczne obejmie budowę i dostawę mieszkań do 120 mkw. oraz domów jednorodzinnych do 220 mkw., a także remonty tych domów (w przypadku gdy wymagane jest pozwolenie).
Zwrot bez ograniczenia
Zaskakującą propozycją w ministerialnym projekcie są przepisy dotyczące zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków na budownictwo mieszkaniowe. Jeśli zaproponowane rozwiązania wejdą w życie, o zwrot pieniędzy w tym zakresie będzie można ubiegać się bezterminowo.
Obecnie prawo do zwrotu przysługuje wyłącznie z tytułu wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami VAT, wystawionymi od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. Po nowelizacji system zwrotów byłby utrzymany wyłącznie w odniesieniu do wydatków na zakup materiałów budowlanych, poniesionych po 31 grudnia 2007 r., nieobjętych - co do zasady - definicją budownictwa społecznego.
Jak wyjaśnia w uzasadnieniu projektu MF, celem zmian w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym jest zniesienie epizodycznego charakteru tej ustawy. W konsekwencji pozwoli to korzystać z systemu zwrotu osobom fizycznym, które zakupu materiałów budowlanych służących realizacji inwestycji mieszkaniowej, polegającej na remoncie lokalu mieszkalnego, budowie, nadbudowie, rozbudowie lub remoncie budynku mieszkalnego, a także na przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, dokonają po 31 grudnia 2007 r.
Dodatkowo zminimalizuje to negatywne skutki zwiększenia stawki VAT z 7 na 22 proc.
Nowe limity zwolnienia
Kolejna nowość zawarta w projekcie nowelizacji ustawy o VAT dotyczy limitu zwolnień w podatku od towarów i usług. Obecnie zwalnienie dotyczy podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości 10 tys. euro. W 2007 roku limit ten wynosi 39,7 tys. zł. Po nowelizacji ma to być 50 tys. zł. Zmiana obejmie wszystkich podatników dokonujących czynności opodatkowanych VAT (na koniec 2006 roku podatników mających obowiązek składania deklaracji VAT było 1 424 172). Nowy limit będzie znacznie wyższy niż obecnie i nie trzeba go będzie corocznie przeliczać na złote.
Nie tylko ten limit ma się zmienić. Projekt zakłada również podniesienie limitu dla sprzedaży wysyłkowej. Dziś wynosi on 35 tys. euro, co w przeliczeniu na złote daje 139 tys. zł. Po zmianie nowy limit miałby wynosić 160 tys. zł.
Ewa Matyszewska, Magdalena Majkowska
OPINIE
TOMASZ GRUNWALD
doradca podatkowy w KPMG
Zmiana limitu zwolnienia z VAT spowodowana została obowiązkiem zastosowania przez kraj członkowski kursu przeliczeniowego euro do waluty krajowej, obowiązującego w dniu przystąpienia kraju do UE. Ponieważ kurs ten był bliski 5 zł za jedno euro, ustawodawca zmienił dotychczas funkcjonujące w przepisach 10 tys. euro na kwotę 50 tys. zł. Dla polskich podmiotów zmiana ta oznacza de facto podwyższenie pułapu zwolnienia z VAT. W konsekwencji rozszerzy się grupa drobnych przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z tego zwolnienia, a tym samym uniknąć obowiązku prowadzenia skomplikowanych ewidencji i wypełniania deklaracji. Jednocześnie jednak należy zauważyć, że jeżeli tacy drobni przedsiębiorcy chcieliby funkcjonować jako podatnicy VAT, to oczywiście mogą zrezygnować ze zwolnienia.
MARTA SZAFAROWSKA
doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
Od 1 stycznia 2008 r. nastąpi istotne ograniczenie zakresu stosowania stawki 7-proc. VAT dla sprzedaży budynków i lokali, a także możliwości stosowania tej stawki w odniesieniu do usług budowlanych. Gdyby jednak definicja budownictwa społecznego nie została przyjęta - możliwość stosowania stawki 7-proc. w tym przypadku w ogóle przestałaby istnieć. Definicja budownictwa korzystającego ze stawki 7 proc. VAT powinna cieszyć - zakładane liczby metrów kwadratowych zarówno dla mieszkań, jak i budynków jednorodzinnych ustalono na dość wysokim poziomie. Wyraźnie wykluczono możliwość stosowania stawki obniżonej dla remontów wnętrzarskich w lokalach i domach jednorodzinnych - wydaje się, że może to podbudować szarą strefę wśród usługodawców.
ANDRZEJ NIKOŃCZYK
doradca podatkowy, Ożóg i Wspólnicy Spółka Doradztwa Podatkowego
Projekt opublikowany przez MF zakłada m.in. bezterminowe wydłużenie zwrotu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla inwestorów budujących tzw. systemem gospodarczym, którzy nie będą mogli skorzystać ze szczególnych zasad opodatkowania dla budownictwa społecznego. Ustawa ta nie jest częścią systemu podatkowego, w tym w szczególności nie jest ustawą dotyczącą VAT. Ponadto ustawa ta dotyczy konsumentów, a nie przedsiębiorców, i nie może być traktowana jako pomoc publiczna. Tym samym nie podlega ona kontroli instytucji UE, Polska ma dowolność w uchwalaniu i dokonywaniu tego rodzaju zwrotu wydatków (a nie podatku, jak się to potocznie mówi).
Co czeka podatników po 1 stycznia 2008 r. / DGP
Tomasz Grunwald, doradca podatkowy w KPMG / DGP
Marta Szafarowska, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy / DGP
Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, Ożóg i Wspólnicy Spółka Doradztwa Podatkowego / DGP