Podatek od usług transportowych i spedycyjnych można rozliczyć w miesiącu wystawienia faktury.
Minister finansów wydał interpretację ogólną w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 maja 2013 r. w sprawie C-169/12 TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. Potwierdził w niej, że to do podatnika należy wybór, czy przy świadczeniu usług transportowych i spedycyjnych stosuje szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego, czy też rozpoznaje go z chwilą wystawienia faktury (nie później niż w 7. dniu, licząc od wykonania usługi) lub w momencie wykonania usługi – jeśli nie musi sporządzać faktur.
Przypomnijmy, że TSUE uznał za niezgodny z art. 66 dyrektywy 2006/112 przepis dotyczący szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT przy tego typu usługach (art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT, t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tą regulacją podatek staje się wymagalny w chwili otrzymania całości lub części zapłaty, lecz nie później niż 30. dnia, licząc od wykonania tej usługi – nawet jeśli faktura została wystawiona wcześniej i przewiduje późniejszy termin zapłaty.
Z uwagi na zakwestionowanie przez TSUE poprawności tego przepisu w świetle uregulowań unijnych to podatnik decyduje, czy stosuje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, czy uzależnia go od daty wystawienia faktury.
MF wskazało jednocześnie, że od 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35), uchylająca m.in. art. 19 ustawy o VAT. W dodawanych art. 19a wprowadza nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT. W rezultacie ta interpretacja będzie miała zastosowanie wyłącznie do czynności wykonanych przed 1 stycznia 2014 r.
Interpretacja ogólna z 8 sierpnia 2013 r., nr PT3/033/2/323/AEW/13/RD82408.