Resort podkreśla, że w okresie zawieszenia działalności nie ma podstaw dla zaniechania opodatkowania gruntów, budynków i budowli według stawek właściwych dla firm. Wynika to przede wszystkim z tego, że zawieszenie nie oznacza zaprzestania działalności, nie ma więc uzasadnienia dla zmiany przeznaczenia gruntów i budynków. W tym okresie nieruchomości pozostają nadal w posiadaniu przedsiębiorcy.

Ministerstwo Finansów dodaje również, że danina od nieruchomości jest podatkiem majątkowym, którego stawki zróżnicowane są w zależności od sposobu wykorzystania majątku na określone cele (mieszkalne, do działalności gospodarczej, pozostałe), który to sposób w czasie zawieszenia działalności nie zmienia się – mimo że grunt lub budynek czasowo nie są eksploatowane.

Z tych wszystkich powodów MF nie przewiduje zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, która pozwalałaby na zwalnianie z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Resort zwraca jednak uwagę, że kwestia może zostać rozwiązana przez gminy. Rada gminy może bowiem dowolnie różnicować wysokość stawek dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania. Gminy mogą zatem w uchwale określić obowiązujące na jej terenie niższe stawki podatku od nieruchomości w przypadku gruntów, budynków i budowli w czasie zawieszenia działalności gospodarczej (z uwzględnieniem górnych granic stawek obowiązujących w danym roku podatkowym zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).