Czy składać korektę po przedawnieniu

W zeznaniu PIT złożonym za 2000 rok popełniłem błąd, nie wykazując dochodów z jednego druku, otrzymanego z tytułu umowy zlecenia. Czy muszę zrobić korektę tego zeznania?

Nie W przypadku zeznań rocznych złożonych za 2000 rok nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego, czyli wynikającego z obowiązku podatkowego zobowiązania podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego. W wyniku przedawnienia zobowiązanie podatkowe wygasa.

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że po tym terminie organ podatkowy nie ma możliwości skutecznego dochodzenia zaległego podatku. Jedynie w przypadku zawieszenia lub przerwania biegu okresu przedawnienia pięcioletni termin może zostać wydłużony. Jeśli w zeznaniu rocznym złożonym za 2000 rok (czyli do końca kwietnia 2001 r.), nie zostały uwzględnione dochody z umowy zlecenia (np. z jednego PIT-8B), to nie ma powodu korygować niepełnych danych. Przedawnienie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 rok nastąpiło z końcem 2006 roku, gdyż termin płatności podatku za 2000 rok to koniec kwietnia 2001 r. Oznacza to, że termin przedawnienia (pięć lat), przy założeniu, że nie nastąpiło przerwanie ani zawieszenie biegu terminu, liczy się począwszy od 2002 roku.

Podstawa prawna

■ Art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy grozi kara za złożenie korekty zeznania rocznego

Złożyłem korektę zeznania rocznego PIT-37 za 2006 rok 15 maja 2007 r. Zeznanie roczne było złożone w terminie. Czy za złożenie korekty urząd skarbowy może ukarać mnie grzywną?

Nie Do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe są uprawnieni upoważnieni pracownicy urzędów skarbowych. Upoważnienie do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego wydaje pracownikom naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Karze grzywny za wykroczenie skarbowe podlega podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia.

Złożenie przez podatnika rocznego zeznania podatkowego po terminie nie powoduje jego bezskuteczności, jednak może właśnie podlegać sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym skarbowym, w szczególności podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Nie dotyczy to jednak złożenia korekty, na którą podatnik ma praktycznie czas przez pięć lat. Zakaz złożenia korekty zeznania rocznego nie powstaje także wówczas, gdy podatnik złożył właściwe roczne zeznanie podatkowe po terminie. Kodeks karny skarbowy jednoznacznie określa, że nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej lub ustawy o kontroli skarbowej, korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty, i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie, przy czym za deklarację należy również rozumieć zeznania roczne PIT. Konsekwencją wyłączenia karalności jest brak konieczności składnia tzw. czynnego żalu, czyli zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego.

Podstawa prawna

■ Art. 16a oraz art. 56 par. 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 83, poz. 930 z późn. zm.).

■ Par. 2-3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe (Dz.U. nr 25, poz. 184).

Czy urząd wezwie do poprawienia błędów

Złożyłem zeznanie roczne w terminie. Teraz otrzymałem wezwanie do poprawienia zeznania, gdyż w wyniku błędu zamieniłem cyfry i mylnie przeniosłem kwoty ulgi internetowej (wpisałem niższe wydatki) z załącznika do zeznania. Czy urząd może wezwać do poprawienia błędu?

Tak W razie stwierdzenia, że zeznanie zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Podstawa prawna

■ Art. 274 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy zapłacić odsetki za zwłokę

Czy korekta zeznania podatkowego, w wyniku której powstał większy podatek niż zapłacony według zeznania pierwotnego, wymusza zapłatę odsetek?

Tak W przypadku złożenia korekty zeznania, w wyniku której powstanie zobowiązanie wyższe niż wcześniej zapłacone, należy dopłacić podatek wraz z odsetkami, gdyż traktuje się to jak zaległość podatkową. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku, jeśli podatnik wykazał i zapłacił według złożonego zeznania zobowiązanie podatkowego. W przypadku wcześniej wykazanej nadpłaty, odsetki za zwłokę naliczane są odpowiednio od dnia zwrotu nadpłaty, zwrotu podatku, zwrotu oprocentowania lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych lub na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych. Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta. W obrocie bezgotówkowym zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu. W niektórych przypadkach odsetek nie nalicza się.

Odsetek za zwłokę nie nalicza się np. za okres od dnia wszczęcia kontroli podatkowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, jeżeli postępowanie podatkowe nie zostało wszczęte w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia kontroli. Zasady tej nie stosuje się w razie skorygowania deklaracji po zakończeniu kontroli podatkowej - w zakresie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynikających z tej korekty. Ponadto odsetek nie nalicza się za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od dnia złożenia zeznania, od zaległości związanych z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami, jeżeli w tym okresie nie zostały one ujawnione przez organ podatkowy.

Podstawa prawna

■ Art. 53 par. 4-5, art. 54 par. 1 pkt 6 i par. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy fiskus sam poprawi błąd

Czy jeśli organ podatkowy odkryje pomyłkę w złożonym zeznaniu, może sam skorygować zeznanie podatnika?

Tak Jednak taka urzędowa korekta będzie możliwa tylko w razie popełnienia przez podatnika drobnych błędów, a ponadto podatnik może się na nią nie zgodzić. W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza 1 tys. zł. Organ podatkowy: uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji oraz doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji, zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian.

Na korektę dokonaną przez fiskusa podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. W razie niewniesienia sprzeciwu w terminie, korekta deklaracji wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika. W przypadku skorygowania zeznania w tym trybie ewentualnie powstała nadpłata podlega zwrotowi w terminie trzech miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu. W razie skorygowania zeznania przez podatnika ewentualna nadpłata podlega zwrotowi w terminie trzech miesięcy od dnia jego skorygowania.

Podstawa prawna

■ Art. 274 par. 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy zeznanie roczne zawsze można skorygować

Czy w każdym czasie istnieje prawo do korekty rocznego zeznania PIT?

Nie Podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Za deklarację przepisy Ordynacji podatkowej uznają również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega jednak zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Korekta złożona w okresie zawieszenia nie wywołuje skutków prawnych. Korekta jednak przysługuje nadal po zakończeniu: kontroli podatkowej, postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Podstawa prawna

■ Art. 3 pkt 5, art. 81 oraz art. 81b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy w korekcie zeznania można odliczyć zapomniane ulgi

W zeznaniu z tamtego roku nie korzystałem z ulgi rehabilitacyjnej. Obecnie zorientowałem się, że posiadam niezbędne dokumenty, aby dokonać odliczenia. Czy mogę skorygować zeznanie roczne, żeby uwzględnić odliczenie?

Tak Przez ulgi podatkowe rozumie się przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku. Podatnik może dokonać korekty zeznania zarówno na swoją niekorzyść, gdy będzie musiał dopłacić podatek, jak i na swoją korzyść, kiedy np. w wyniku przysługującego odliczenia powstanie nadpłata.

Podstawa prawna

■ Art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Przygotował BOGDAN ŚWIĄDER