Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług i Ordynacji podatkowej. Nowe rozwiązania mają przeciwdziałać wyłudzeniom VAT w obrocie wyrobami stalowymi i innymi towarami wrażliwymi.
Zaakceptowane przez posłów pomysły zakładają wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności sprzedawcy i nabywcy za rozliczenie VAT, m.in. w przypadku handlu paliwami i złotem. Przypomnijmy, że będzie ona dotyczyć tylko obrotu między podmiotami gospodarczymi. Nabywca będzie musiał odprowadzić podatek za sprzedawcę, gdy okaże się, że wiedział lub mógł przewidywać, że sprzedawca jest oszustem. Ta zmiana ma obowiązywać od 1 października.
Nowelizacja wprowadza też mechanizm odwrotnego obciążenia VAT (obowiązek rozliczenia podatku przesuwany jest ze sprzedawcy na nabywcę) w obrocie kolejnymi towarami (teraz dotyczy złomu). Ich lista obejmuje nie tylko wyroby stalowe (pręty), ale też miedź (i stopy miedzi nieobrobione plastycznie, druty z miedzi i jej stopów itd.). Mechanizm zacznie funkcjonować od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie 14. dzień od dnia ogłoszenia nowej ustawy.
Posłowie przyjęli też senacki projekt ustawy o zmianie ustaw: Ordynacja podatkowa, Kodeks karny skarbowy oraz Prawo celne. Nowelizacja dostosuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 30/11) z 17 lipca 2012 r. Jej celem jest nałożenie na organy podatkowe i celne obowiązku zawiadamiania podatnika (dłużnika) o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed jego upływem. Nowelizacja wprowadzi też obowiązek informowania organów podatkowych i celnych o prowadzonym postępowaniu przygotowawczym karnym przez właściwy organ (prokuraturę).
Etap legislacyjny
Projekty przyjęte przez Sejm