W ramach programu Mieszkanie dla Młodych wsparcie otrzymają również osoby budujące systemem gospodarczym.
Nie będą to jednak środki z tzw. funduszu dopłat, ale zwrot części VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych – na podobieństwo funkcjonującego obecnie systemu.
Taką poprawkę (klubu PO) do projektu ustawy regulującej zasady funkcjonowania MdM przyjęła wczoraj sejmowa podkomisja. Rozpatrywana ustawa likwiduje system zwrotu VAT na materiały budowlane. Pozyskane w ten sposób środki mają zasilić program MdM. Ustawa zakłada – i to się nie zmieni – że zwrot VAT będzie wygaszany stopniowo (ostatnie wnioski będzie można składać do końca 2018 r.), przy czym prawo do zwrotu zachowają tylko te osoby, które kupią materiały budowlane do 31 grudnia 2013 r. Podkomisja zostawiła jednak furtkę w postaci możliwości odzyskania części podatku przez ludzi młodych (do 35 lat), realizujących inwestycję mieszkaniową systemem gospodarczym już po tej dacie.

Limit wieku i powierzchni

Ze zwrotu w nowej formule – i w ramach ustawy o MdM – będą mogły skorzystać osoby, które pozwolenie na budowę uzyskają, począwszy od 1 stycznia 2014 r., o ile do końca roku, w którym je wydano, nie ukończą 36 lat. Zwrotem VAT będą objęte wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku budową domu jednorodzinnego, a także nadbudową, rozbudową lub przebudową budynku mieszkalnego, w wyniku których powstanie lokal mieszkalny. Mechanizm dotyczyć będzie jednak wyłącznie domów i mieszkań, których powierzchnia użytkowa nie przekroczy odpowiednio – 100 mkw. i 75 mkw. Istotne jest, że rekompensata nie będzie już przysługiwać w związku z remontem.

Faktury do 30 września 2018 r.

Zwrot VAT będzie dotyczył wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia wydania pozwolenia na budowę do 30 września 2018 r. Data końcowa nie jest przypadkowa. To jest również ostatni dzień składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu MdM.

Wypłata tylko jednorazowa

W przeciwieństwie do obecnego systemu rekompensat, o zwrot VAT w ramach MdM będzie można wystąpić tylko raz (teraz można to robić wielokrotnie w związku z tą samą inwestycją). Zgodnie z przyjętymi przez podkomisję przepisami wniosek trzeba będzie złożyć nie później niż do końca roku, w którym wydane zostanie pozwolenie na użytkowanie. Posłowie nie rozstrzygnęli wczoraj tego, czy należy wskazać końcową datę obowiązywania tych przepisów, tj. określić ostateczną datę składania wniosków o zwrot. Kwestia ta ma być jeszcze analizowana i posłowie wrócą do niej w toku dalszych prac nad projektem.
Sam mechanizm ubiegania się o pieniądze (wniosek do urzędu skarbowego) oraz zasady ustalania kwoty i limitu zwrotu VAT będą takie jak obecnie, z tą różnicą, że odpowiednie przepisy znajdą się w nowej ustawie o MdM (ustawa z 2005 r. regulująca zasady zwrotu podatku zostanie uchylona). Nie zmieni się też katalog materiałów budowlanych objętych zwrotem. W dalszym ciągu będą to towary, na które przed akcesją Polski do UE stawka VAT wynosiła 7 proc., a na skutek wejścia do Unii wzrosła do 22 proc. (aktualnie 23 proc.).
Teraz podkomisja przygotuje sprawozdanie z prac nad projektem ustawy, które rozpatrzą połączone komisje – finansów publicznych i infrastruktury. Posiedzenie w tej sprawie, a także drugie i trzecie czytanie ustawy odbędzie się dopiero po sejmowych wakacjach.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych jest w komisjach sejmowych, przed drugim czytaniem w Sejmie.