MARIUSZ ZAWIEJSKI

ekspert podatkowy, TPA Horwath Sztuba Kaczmarek

Nie

Osoba fizyczna dokonująca sprzedaży działki z majątku osobistego, niezwiązanego z działalnością gospodarczą nie będzie podatnikiem VAT w świetle ustawy o podatku od towarów i usług.

Warunkiem powstania obowiązku podatkowego w VAT jest spełnienie dwóch podstawowych przesłanek: dokonywana czynność musi podlegać opodatkowaniu oraz osoba dokonująca takiej czynności musi być podatnikiem VAT.

W omawianym przypadku czynnością dokonywaną przez podatnika jest sprzedaż gruntu, która w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 2 pkt 6 ustawy o VAT jest dostawą towarów stanowiącą czynność podlegającą opodatkowaniu.

Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Należy zauważyć, iż w myśl ustawy o VAT wykonana czynność może być uznana za działalność gospodarczą, nawet jeżeli została wykonana jednorazowo, jednak w okolicznościach wskazujących na zamiar jej wykonywania w sposób częstotliwy. To określenie częstotliwości sprawia w praktyce najwięcej problemów interpretacyjnych. W celu odpowiedzi na pytanie należy rozstrzygnąć, czy sprzedaż kilku działek budowlanych należących do majątku prywatnego podatnika można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej w świetle ustawy o VAT.

Do tej pory w opiniach części urzędów skarbowych przeważał pogląd, że sprzedaż przez osobę fizyczną więcej niż jednej działki w krótkim przedziale czasowym wskazuje na zamiar wykonywania takich czynności w sposób częstotliwy, a co za tym idzie, sprzedaż taka jest równoznaczna z prowadzeniem działalności gospodarczej i opodatkowaniem VAT. O zamiarze wykonywania czynności w sposób częstotliwy mogą także, zdaniem urzędów, świadczyć podejmowane przez podatnika czynności polegające na przekwalifikowaniu gruntu, czy też jego podziale.

W ostatnim czasie pogląd ten zaczyna się zmieniać. Potwierdzeniem takiego trendu jest m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 17 kwietnia 2007 r. (sygn. akt I SA/Wr 123/07, niepublikowany) stwierdzający, że celem ustawodawcy było obciążenie VAT wyłącznie podmiotów profesjonalnych, prowadzących działalność gospodarczą. Pogląd ten prezentował wcześniej również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 18 stycznia 2006 r. (sygn. akt III SA/Wa 3885/06, niepublikowany) wskazując, że nawet kilkakrotne dokonanie czynności sprzedaży działek wydzielonych z majątku osobistego nie sprawia, iż osoba fizyczna staje się automatycznie podatnikiem VAT.

Należy wskazać, że w omawianej kwestii, w związku z brakiem jednoznacznych regulacji, nie ma całkowitej pewności, iż każdy urząd skarbowy zinterpretuje omawiane przepisy w sposób korzystny dla podatnika. Pozostaje mieć nadzieję, że uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, która ma wkrótce zapaść, ujednolici podejście urzędów skarbowych, kładąc kres ewentualnym sporom w tym zakresie (sprawa ma sygnaturę I FPS 3/07).

(AP)

PODSTAWA PRAWNA

■   Art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 2 pkt 6 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).