Wszelkie wypłaty lub rzeczy otrzymane w związku ze stosunkiem pracy są przychodem osoby zatrudnionej. Jednak w wielu przypadkach nie trzeba płacić od nich PIT – np. od zapewnionej przez pracodawcę odzieży roboczej.

Czy ekwiwalent za sprzęt jest zwolniony

Przedsiębiorca rozpoczyna prowadzenie działalności. Przez pierwszych kilka miesięcy zatrudnieni przez niego pracownicy biurowi będą korzystali w pracy z własnych laptopów. Pracodawca chce wypłacać im ekwiwalent. Będzie posiłkował się m.in. obowiązującymi na rynku lokalnym cenami wynajmu takiego sprzętu. Czy wypłaty będą zwolnione z PIT?
Podatek dochodowy nie jest potrącany od ekwiwalentów pieniężnych za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność. Jak wynika z interpretacji organów podatkowych, aby stosować zwolnienie, łącznie musi być spełnionych kilka warunków. Po pierwsze, ekwiwalent musi mieć postać pieniężną. Po drugie, kwota powinna odpowiadać poniesionym przez pracownika wydatkom – to znaczy musi zachodzić racjonalny związek między ekwiwalentem a wartością sprzętu oraz stopniem jego zużycia w trakcie korzystania z niego. Po trzecie, materiały lub sprzęt muszą stanowić własność pracownika i być wykorzystywane przy świadczeniu pracy na rzecz pracodawcy.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy dopłata do wczasów może być różnie rozliczana

W poprzedniej firmie pracownik otrzymał pieniądze za wczasy pod gruszą, które nie były opodatkowane. Obecny pracodawca – firma zatrudniająca pięć osób – wypłacił mu świadczenie urlopowe, od którego potrącił podatek. Czy postąpił prawidłowo?
Opodatkowanie świadczeń związanych z wypoczynkiem często budzi wątpliwości pracowników. Trzeba rozróżnić dwie sytuacje. Pierwsza to wypłata wczasów pod gruszą, które są świadczeniem finansowanym z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Pracownik organizuje sobie wypoczynek we własnym zakresie, pracodawca mu ten koszt rekompensuje. Wczasy pod gruszą, jak każde inne świadczenie (pieniężne lub rzeczowe) pokrywane w całości z ZFŚS, zwolnione są z PIT do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł. Poprzedni pracodawca najprawdopodobniej zwolnienie to stosował.
Z kolei firma, która zatrudnia poniżej 20 pracowników, nie ma obowiązku tworzenia ZFŚS i z taką sytuacją zapewne mamy tu do czynienia. Jeśli pracodawca wypłacił świadczenie urlopowe ze swoich środków obrotowych, to nie będzie ono zwolnione z podatku. Trzeba je więc pomniejszyć o należną fiskusowi zaliczkę.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 3 ust. 3a ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.).

Czy wartość odzieży zwiększa przychód

Ochrona i sprzątaczki muszą w firmie nosić ubranie robocze. Czy wartość uniformów dostarczonych przez pracodawcę należy doliczyć do przychodów tych pracowników i opodatkować?
Wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za nie przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania określone w Polskich Normach: jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu, znacznemu zabrudzeniu lub ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Wartość dostarczonej odzieży będzie więc zwolniona z PIT.
Warto zaznaczyć, że pracodawca powinien także zapewnić pracownikom jej czyszczenie. W przeciwnym przypadku – gdy koszty prania ponosi pracownik – należy mu się ekwiwalent pieniężny. Również jego wartość objęta jest zwolnieniem podatkowym.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 2377, art. 2379 par. 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy kwatery dla pracowników są w całości bez PIT

Pracodawca pokryje koszty zamieszkania w hotelu osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony w związku z pilnym zleceniem. Pracownicy na stałe mieszkają w innych miejscowościach. Czy takie świadczenie będzie zwolnione z PIT bez względu na jego wartość?
Wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 500 zł. Zwolnienie ma zastosowanie do pracowników mieszkających poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Dodatkowo nie mogą oni korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (chodzi o koszty określone w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o PIT). Istotna dla stosowania zwolnienia jest więc wartość świadczenia. Jeśli miesięcznie przekracza ono 500 zł, nadwyżkę trzeba opodatkować.
Zasadą jest, że wszelkie świadczenia pozostające w związku ze stosunkiem pracy powinny być traktowane jako element wynagrodzenia za nią i w ten sam sposób opodatkowywane, tj. wraz z pensją za miesiąc, w którym zostały pracownikowi przekazane. Oznacza to, że jeśli z uwagi na wielkość świadczenia powstanie obowiązek zapłaty podatku, trzeba będzie doliczyć nadwyżkę do wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na PIT. Jeżeli zaś świadczenie mieści się w limicie – obowiązek zapłaty podatku nie wystąpi.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 19 i ust. 14 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy dodatek za rozłąkę jest zwolniony

Urzędnik państwowy został przeniesiony do pracy w innej miejscowości. Będzie otrzymywał dodatek za rozłąkę. Czy takie świadczenie może być zwolnione z PIT?
Dodatek za rozłąkę zwolniony jest z podatku dochodowego, o ile przysługuje na podstawie odrębnych ustaw, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub układów zbiorowych pracy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości osobom takim przysługuje m.in. dodatek za rozłąkę. Ponieważ świadczenie uzyskują na podstawie odrębnych przepisów, spełniony jest warunek zwolnienia z PIT.
Preferencja jest jednak limitowana. Zwolnienie przysługuje do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju. Są one określone w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wysokość takiej diety zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej wynosi 30 zł za dobę podróży.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Par. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości (Dz.U. nr 66, poz. 597 z późn. zm.).
Par. 7 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167).

Czy wyjazd dziecka musi mieć formę zorganizowaną

Zakład pracy dofinansowuje dzieciom pracowników kolonie letnie. Wysokość dopłaty finansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych to 500 zł. Pobyt na koloniach organizuje firma prowadzącą działalność turystyczną. Czy przysługuje zwolnienie z PIT?
Kwota dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dziecka stanowi przychód ze stosunku pracy rodzica, który może być jednak w określonych sytuacjach zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Preferencja obejmuje zarówno dopłaty ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), jak i z innych źródeł, przy czym w pierwszym przypadku zwolnienie nie jest ograniczone żadnym limitem kwotowym, natomiast w drugim – przysługuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 760 zł.
Dopłatą zwolnioną z PIT mogą być objęte następujące formy wypoczynku dzieci i młodzieży do 18 lat: wczasy, kolonie, obozy i zimowiska, w tym również połączony z nauką pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych. Zwolnienie dotyczy także dopłat do przejazdów związanych z wypoczynkiem i pobytem na leczeniu.
Kolonie i inne rodzaje wypoczynku muszą być zorganizowane przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie. Ustawodawca nie precyzuje, czy chodzi o podmiot, który świadczy usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy zajmujący się statutowo tego typu działalnością.
Organy podatkowe podkreślają, że istotne jest to, aby wyjazd odbywał się zgodnie ze specjalnymi regulacjami dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Chodzi o rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. nr 12, poz. 67 z późn. zm.).
Ważne jest też to, że chodzi o wypoczynek zorganizowany. Zwolnienie nie obejmie więc np. pobytu u rodziny czy wyjazdu organizowanego na własną rękę przez rodziców (pracowników) i związanego z tym pobytu ich dzieci w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych czy wynajmowanych pokojach.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).