Podatniczka otrzymała pieniądze z polisy indywidualnej i grupowej po śmierci rodzica. Ma wątpliwości, czy będzie je musiała rozliczyć w urzędzie skarbowym. Uspokajamy: uzyskane świadczenia stanowią wprawdzie przychód podlegający PIT, ale podatku nie trzeba będzie płacić z uwagi na obowiązujące zwolnienia.

Marzena Rączkiewicz, ekspert księgowości płacowej w Roedl & Partner, wskazuje, że ubezpieczenie osobowe obejmuje m.in. polisy na życie (wypłata z tytułu śmierci np. małżonka lub rodzica), a także ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

– W sytuacji gdy świadczenie dotyczy ubezpieczenia osobowego i wypłacane jest z polisy indywidualnej lub grupowej, to taka wypłata objęta jest zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych – podkreśla Marzena Rączkiewicz.

Preferencja wynika z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Stosowanie zwolnienia w praktyce oznacza, że tego rodzaju świadczeń podatnicy nie mają obowiązku wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym.

– Pamiętać należy, że zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z ubezpieczeniem związanym z funduszami kapitałowymi – dodaje ekspert Roedl & Partner. Wyjaśnijmy, że zgodnie z art. 24 ust. 15 ustawy o PIT wspomnianym dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy. Taki dochód z inwestowania w fundusze kapitałowe co do zasady podlega opodatkowaniu zryczałtowanym PIT w wysokości 19 proc.

Warto również zwrócić uwagę na zapomogi losowe, które mogą wypłacać pracodawcy w razie choroby lub śmierci. Stanowią one przychód ze stosunku pracy pracownika. Ustawodawca zwolnił jednak z podatku otrzymane zapomogi do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT).

– Jeżeli wypłacona zapomoga przekroczy limit kwotowy, to nadwyżka podlegać będzie opodatkowaniu – mówi Marzena Rączkiewicz.

Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe. Preferencja ta obejmuje zarówno tego rodzaju odprawy wypłacane na zasadach określonych w art. 93 kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), jak i w wysokości ustalonej zgodnie z polityką korporacyjną firmy. Wiele dużych firm oferuje bowiem swoim pracownikom programy świadczeń emerytalnych, obejmujące m.in. odprawy pośmiertne dla członków rodziny. Taka odprawa wypłacana członkom najbliższej rodziny w związku ze śmiercią pracownika powinna być zwolniona z opodatkowania (por. interpretację nr IPPB2/415-661/12-2/MK).

2280 zł wynosi limit zwolnienia z PIT dla zapomogi losowej