Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej będący osobą prawną musi zapłacić podatek dopiero w momencie wypłaty dywidendy. Szef resortu finansów się upiera, że jest inaczej.
O opodatkowaniu akcjonariuszy SKA dopiero w momencie wypłaty dywidendy, a nie w trakcie roku czy po uchwale wspólników, przesądził NSA w uchwale z 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11). Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) wiąże ona inne sądy. Jeśli któryś z nich nie zgadza się z uchwałą NSA, musi zadać pytanie prawne, którego efektem będzie kolejna. W praktyce takie sytuacje nie występują, co oznacza, że wojewódzkie sądy administracyjne orzekają zgodnie z uchwałami NSA.
Co innego jednak minister finansów. Może on nie zgadzać się z uchwałami i zawsze powołać się na to, że rozpatruje indywidualną sprawę. Tak było właśnie w omawianym przypadku. Minister upierał się w dwóch interpretacjach indywidualnych, że akcjonariusz SKA powinien zapłacić podatek dochodowy już po podjęciu uchwały o podziale zysku przez SKA, a nie w momencie jego wypłaty (do czego dochodzi później).
WSA w Warszawie przyznał oczywiście rację spółce. Orzekł, że obowiązek podatkowy w przypadku akcjonariusza SKA powstaje w momencie wypłaty dywidendy. Po uchwale NSA podatnicy mogą być pewni, że w podobnych przypadkach wyrok sądu będzie dla nich korzystny.
Minister mógłby natomiast wydać interpretację ogólną, w której zaprezentowałby stanowisko zgodne z uchwałą. Takie uprawnienie daje mu art. 14a par. 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). Zgodnie z nim minister ma obowiązek zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe i kontroli skarbowej, właśnie poprzez wydawanie interpretacji ogólnych.
Wyroki są nieprawomocne.
Planowane zmiany w SKA
● Spółki komandytowo-akcyjne mają być podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych od 2014 r.
● Opodatkowani będą spółka (w ciągu roku, tak jak np. spółka z o.o.) oraz akcjonariusze (w momencie wypłaty dywidendy).

ORZECZNICTWO
Wyroki WSA w Warszawie z 18 czerwca 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2659/12 oraz III SA/Wa 2875/12.